Kurier Obrowa
Czytaj online
Gmina Obrowo
Powierzchnia gminy Drukuj
wtorek, 16 marca 2010 10:09

  

  • Gmina Obrowo położona jest w środkowej części województwa kujawsko pomorskiego w powiecie toruńskim ziemskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 16197 ha, z czego 55% zajmują tereny rolne, a 35% lasy.
  • Klimat ma charakter przejściowy pomiędzy chłodnym i wilgotnym obszarem pomorskim, a suchą i ciepłą dzielnicą środkową.
  • Podstawową funkcją gospodarczą gminy jest produkcja rolna. W części dolinnej przeważają gleby piaskowe różnych typów genetycznych, a lokalnie występują także czarnoziemy i mady. W strukturze gruntów ornych przeważają grunty średnich klas bonitacyjnych, tj. IV klasy (łącznie 36,2% powierzchni gruntów ornych) oraz III klasy (łącznie 24,3%), rolnicza przydatność gleb na obszarze gminy jest przestrzennie zróżnicowana.
  • W części dolinnej występuje większość użytków zielonych. Lasy na terenie gminy Obrowo zajmują powierzchnie 5623 ha, co stanowi 34,7% powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne znajdują się w południowej i zachodniej części gminy w rejonie wsi: Osiek, Dzikowo, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki i Obory.
 © Urząd Gminy Obrowo 2014