Kurier Obrowa
Czytaj online
sisms sisms
Wzory pism Drukuj
sobota, 10 kwietnia 2010 14:32

Rodzina 500+

 Wniosek

 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

 Oświadczenie ryczałtowe

 Oświadczenie

 ----------

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 ico_doc.gif Deklarcja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Obrowo

Referat wod-kan:

ico_doc.gif Wniosek o wydanie warunkow wod-kan 

ico_doc.gif KARTA ZGŁOSZENIA WODOMIERZA

 

Działalność gospodarcza:

 wniosek CEIDG

instrukcja do wniosku CEIDG

Klasyfikacja PKD 2007

Wyjaśnienia do klasyfikacji PKD 2007.

 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych  przeznaczonych do  spożycia w miejscu sprzedaży

 Wniosek o wydanie zezwolenia poza miejscem sprzedaży

  Oświadczenie o wartości sprzedazy alkoholu za rok ubiegły

Podatek leśny:

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 

Podatek Rolny:

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku rolnego

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

Podatek od nieruchomości:

ico_doc.gif Deklaracja na podatek od nieruchomości

ico_doc.gif Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

ico_doc.gif Dane o nieruchomościach

ico_doc.gif Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

ico_doc.gif Zaświadczenie lekarskie

ico_doc.gif Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

ico_doc.gif Wniosek o zasiłek rodzinny

ico_doc.gif Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

ico_doc.gif Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

ico_doc.gif Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczenia

ico_doc.gif Wniosek do ZUS w sprawie urlopu wychowawczego

 

Świadczenie pielęgnacyjne

ico_doc.gif Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

ico_doc.gif Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczenia

ico_doc.gif Oświadczenie

 

Zasiłek pielęgnacyjny

ico_doc.gif Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

ico_doc.gif Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczenia

 

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy (informacja)

Załaczniki

 

Fundusz alimentacyjny

ico_doc.gif Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

ico_doc.gif Dane osobowe zobowiązanych do alimentów

ico_doc.gif Oświadczenie 1

ico_doc.gif Oświadczenie 2 (o dochodzie członków rodziny)

ico_doc.gif Oświadczenie 3 (o dochodzie członków rodziny niepodlegających opodatkowaniu

ico_doc.gif Oświadczenie 4 (o sposobie realizacji płatności)

 

Oświata

 Wniosek o zasiłek szkolny po nawałnicy

ico_doc.gif Wniosek o podręczniki i strój gimnastyczny

ico_doc.gif Wniosek o stypendium socjalne

 Katalog wydatków

 WNIOSEK Wyprawka szkolna 2014-15 OBJAŚNIENIA

 WNIOSEK WYprawka szkolna 2014-15

 Wyprawka szkolna Kwoty dofinansowania

 

 

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

ico_doc.gif Pełnomoncnitwo meldunku

ico_doc.gif Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i cudzoziemców

ico_pdf.gif Zgłoszenie pobytu stałego

ico_pdf.gif Zgłoszenie wyjazdu poza granice

ico_doc.gif Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania

ico_pdf.gif Zameldowanie czasowe

ico_pdf.gif Zameldowanie stałe

ico_doc.gif Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

ico_doc.gif Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

ico_doc.gif Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

ico_doc.gif Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Poznania lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Poznaniu

ico_pdf.gif Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice trwającego dłużej niż 6 miesięcy

ico_pdf.gif Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu tymczasowego

ico_doc.gif Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

ico_pdf.gif Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

ico_doc.gif Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

ico_doc.gif Wniosek o zmianę sposobu użytkowania działki

ico_doc.gif Wniosek o wydanie zezwolenia o zajęcie pasa drogowego

ico_doc.gif Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

ico_doc.gif Wniosek o uzgodnienie projektowe (zjazdu z drogi, trasy)

ico_doc.gif Wniosek o nadanie numeru domu, lokalu

ico_doc.gif Wniosek na wycinkę drzew

Wzór pisma o nasadzeniu

ico_doc.gif Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

Wycinka drzew i krzewów.


   Zgłoszenie strat spowodowanych suszą

 

Wzory ksiąg rejestracyjnych zwierząt hodowlanych

Księga rejestracyjna bydła

Księga rejestracyjna owiec i kóz

Księga rejestracyjna świń

 

Odpady komunalne

Oświadczenie do wniosku o wpis do działalności regulowanej

Wniosek o wpis do działalności regulowanej

 

 


© Urząd Gminy Obrowo 2016