Przejście do sekcji:

Treść strony - marzec

Spośród wszystkich gmin powiatu największa liczba osób decyduje się na zamieszkanie na terenie gminy Obrowo

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się gminą ludzi młodych. Mamy najwyższy w powiecie odsetek dzieci objętych opieką żłobkową i jeden z najwyższych odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną. Naszą gminę wyróżnia wysoki poziom przedsiębiorczości, której domeną jest działalność usługowa, a dostępność sieci technicznych to nasz silny atut. Takie wnioski płyną z opracowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu „Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021 – 2030.”

Starostwo Powiatowe w Toruniu przygotowało „Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021 – 2030”. Punktem wyjścia do określenia kierunków rozwoju powiatu była diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej tego obszaru, prowadzona w porównaniu do średnich wartości dla województwa kujawsko – pomorskiego i Polski. Jak wypada na tym tle nasza gmina Obrowo? Znakomicie!

Opracowanie obejmowało dane z lat 2014 – 2019, które pochodziły przede wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego, z informacji Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz współpracujących z nim podmiotów i instytucji.

Co mówi Program rozwoju o gminie Obrowo? Czym możemy się pochwalić w świetle tego opracowania?

  • W naszej gminie najszybciej przyrasta liczba mieszkańców: 15 % wzrost w stosunku do roku bazowego, podczas gdy w pozostałych gminach wyniósł ok. 5 %;
  • Spośród wszystkich gmin powiatu toruńskiego największa liczba osób decyduje się na zamieszkanie na terenie gminy Obrowo;
  • Mamy najwyższy w powiecie odsetek dzieci objętych opieką żłobkową i jeden z najwyższych w powiecie odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną;
  • Jesteśmy gminą ludzi młodych. W naszej gminie osób młodych jest więcej niż seniorów;
  • Znajdujemy się w ścisłej czołówce gmin powiatu pod względem ilości podmiotów gospodarczych. Naszą gminę wyróżnia wysoki poziom przedsiębiorczości, której domeną jest działalność usługowa;
  • Bezrobocie na terenie naszej gminy nie jest wysokie. Jest niższe od średniej powiatu i województwa;
  • Dostępność sieci technicznych, zwłaszcza wodociągowej i kanalizacyjnej, to na tle powiatu silny atut naszej gminy.

- Raport potwierdza, że kierunek rozwoju wyznaczany od lat przez władze samorządowe gminy Obrowo, był właściwy. Cele obrane przed kilkunastoma laty przynoszą efekty. Jesteśmy gminą ludzi młodych, przedsiębiorczych, którzy decydują się u nas zamieszkać i założyć rodziny, ponieważ widzą, że gmina zapewni im i dostęp do sieci technicznych, i opiekę nad dziećmi – ocenia wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Raport podpowiada nam również, w jakim kierunku powinniśmy iść dalej. Przewidujemy to. Stąd nasze ponadstandardowe wydatki na gminną edukację i opiekę przedszkolną oraz regularne, cykliczne przeznaczanie milionów złotych na inwestycje niewidoczne i mało spektakularne, jakimi są wodociągi i kanalizacja. Inwestycje te są motorem napędzającym rozwój naszej gminy Obrowo. Raport o tym świadczy.

Szczegóły opracownia:

W naszej gminie najszybciej przyrasta liczba mieszkańców: 15 % wzrost w stosunku do roku bazowego, podczas gdy w pozostałych gminach wyniósł ok. 5 %

Cechą wyróżniającą powiat toruński na tle województwa i kraju jest stały i dynamiczny przyrost liczby mieszkańców powiatu oraz wyjątkowo dobra struktura demograficzna - piszą autorzy Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021 – 2030  i wyjaśniają: Wzrost liczby ludności w latach 2015-2019 nastąpił w prawie wszystkich gminach, wchodzących w skład powiatu toruńskiego. Największy skok miał miejsce w przypadku gminy Obrowo (ponad 2300 osób w ciągu pięciu lat), co daje blisko 15% wzrost w stosunku do roku bazowego (2015). W pozostałych gminach wiejskich wzrost wyniósł około 5% w stosunku do roku bazowego i był równy średniej dla powiatu toruńskiego.

Spośród wszystkich gmin powiatu toruńskiego największa liczba osób decyduje się na zamieszkanie na terenie gminy Obrowo

Autorzy Programu wprowadzają pojęcie migracji, czyli zmiany miejsca zamieszkania wewnątrz kraju. Dodatnia wartość salda migracji oznacza, że na danym terenie liczba napływających mieszkańców jest wyższa niż osób wyprowadzających się z danego terenu. W naszej gminie saldo migracji wyniosło aż 115,3 nowych osób na każde 1000 dotychczasowych mieszkańców (12 nowych osób na 100 mieszkańców).

Raport podsumowuje: Dynamika migracji stanowi wyraźny sygnał na temat jakości życia mieszkańców na obszarze.

Jesteśmy gminą ludzi młodych. W naszej gminie osób młodych jest więcej niż seniorów

Dane w tabeli powyżej wyraźnie pokazują, że struktura demograficzna mieszkańców powiatu toruńskiego jest wyjątkowo korzystna, znacznie lepsza niż średnia wojewódzka i krajowa. Na terenie powiatu mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą osób młodych (w wieku przedprodukcyjnym) – aż 21,4%, podczas, gdy średnia dla całego kraju wynosi zaledwie 18,1 – mówi opracowanie.

Na tym tle nasza gmina wypada wyjątkowo: Osoby młode stanowią aż 24,0% mieszkańców. Wiąże się to także z bardzo niskim odsetkiem osób starszych - na terenie tej gminy stanowią one jedynie 13,3% łącznej liczby mieszkańców. To oznacza, że osób młodych jest prawie dwa razy więcej niż seniorów – czytamy w dokumencie.

Jesteśmy w ścisłej czołówce gmin powiatu pod względem ilości podmiotów gospodarczych. Naszą gminę wyróżnia wysoki poziom przedsiębiorczości. Naszą domeną jest działalność usługowa

Jak należy interpretować te dane? Autorzy Programu podpowiadają:

Wzrastająca liczba firm to sygnał dobrej kondycji gospodarczej, zachęcającej do podjęcia takiej decyzji. Dodatkowo na terenie powiatu toruńskiego rolę dominującego pracodawcy zaczyna odgrywać szeroko rozumiany sektor usług. To w nim zawierają się najbardziej rozwojowe, przyszłościowe branże (m.in. technologie informacyjne, media, bankowość, medycyna). W połączeniu z bliskością ośrodków akademickich i badawczych w Bydgoszczy iToruniu stwarza to możliwość do rozwoju innowacyjnych produktów i usług w sektorze kreatywnym.

Rosnący udział sektora usług (a w szczególności usług specjalistycznych), to także szansa na poprawę warunków materialnych „przeciętnego” mieszkańca powiatu. Miejsca pracy tworzone w tych branżach są z zasady dobrze płatne, wymagają zatrudnienia wykwalifikowanych osób, ściągają specjalistów na dany teren.

Bezrobocie na terenie naszej gminy nie jest wysokie. Jest niższe od średniej powiatu i województwa

Mamy najwyższy w powiecie odsetek dzieci objętych opieką żłobkową i jeden z najwyższych w powiecie odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną

W Programie czytamy: Rozwój gospodarczy powinien wiązać się ze stałą poprawą dostępu do usług publicznych, w szczególności oferty edukacyjno-społecznej na terenie powiatu. Administracja powinna obejmować wsparciem już najmłodszych mieszkańców, którzy są szczególnie cennym zasobem obszaru (w kontekście potencjału demograficznego).

Gmina Obrowo jest zdecydowanym liderem powiatu w tym zakresie. Odsetek dzieci objętych opieką żłobkową wynosi u nas 10,9 % i jest wyższy od średniej województwa. Z kolei odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną wynosi 86,1%, jest bardzo bliski średniej wojewódzkiej (88,1%) i jednocześnie jest wyższy od średniej powiatu (81,4%).