Przejście do sekcji:

Treść strony - Polemiki, sprostowania

Zmieniamy studium, aby odpowiadało potrzebom mieszkańców i gminy. Wszystkie działania urzędu były i są jawne

W odpowiedzi na post radnych Kursu na Obrowo, zamieszczony na ich oficjalnym fanpejdżu facebookowym pn. Obrowo w dniu 15 października 2021 roku informuję o faktach. My, pracownicy Urzędu Gminy Obrowo oraz firma M&R Biuro Projektowe Mieloch Sp. z o.o., która opracowuje studium, nie godzimy się na tak bezpodstawne kwestionowanie naszych kompetencji, jak robią to radni Kursu. Piszą oni: cyt. dochodzą do nas słuchy, że projekt zawiera błędy. Gdzie tu konkret? Gdzie fakty? Aby podważać czyjeś kompetencje i uczciwość, wypada mieć solidne podstawy merytoryczne. Zwłaszcza, gdy piastuje się odpowiedzialną funkcję radnego gminy.

Fakty, które pomijają radni Kursu na Obrowo w swoim poście (autorstwa użytkownika chowającego się pod nazwą Obrowo) są następujące:

  • Obecne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powstało 20 lat temu. Dokument należało więc znowelizować, aby odpowiadał potrzebom gminy i jej mieszkańców.
  • Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński w specjalnym piśmie wyjaśniał, dlaczego gmina zmienia dokument oraz jaka jest jego moc prawna. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a więc na jego podstawie nie następuje żadna zmiana przeznaczenia terenu – pisał wójt.
  • Wszystkie działania podejmowane przez gminę w zakresie zmiany studium były jawne, publikowane zgodnie z wymogami prawa. Dodatkowo, listem poleconym, informowaliśmy o możliwościach wnoszenia uwag do dokumentu wszystkich 21 sołtysów gminy Obrowo. 

Zmieniamy studium, aby odpowiadało potrzebom mieszkańców i gminy. Dokument nie jest aktem prawa miejscowego

Obowiązujące obecnie w naszej gminie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Obrowo przyjęła ponad 20 lat temu, więc zaszła potrzeba nowelizacji dokumentu. W dniu 1 października 2018 roku gmina zawarła umowę z wybraną w postępowaniu przetargowym firmą  M&R Biuro Projektowe Mieloch Sp. z o.o., która rozpoczęła prace nad nowelizacją dokumentu.

Informowaliśmy o tym w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce dotyczącej studium. Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński w specjalnym piśmie wyjaśniał, dlaczego studium warto zmienić oraz jaki statut ma powstający dokument. Link do pisma wójta: https://www.bip.obrowo.pl/8992,studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego 

Ustalenia przyjęte w studium zatwierdzonym w 2000 r. nie nadążają za procesami ekonomicznymi i społecznymi, a tym samym uniemożliwiają podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do rozwoju gminypisał wójt w 2018 roku. Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność racjonalnego zagospodarowania terenów niezabudowanych, stwarzających wielorakie możliwości wykorzystania terenu, za celowe uznaję przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium. Wynika to z bieżącej sytuacji i potrzeb gminy.

Jednocześnie wójt podkreślał, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym sporządzanym na szczeblu gminnym. Studium, w przeciwieństwie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest aktem prawa miejscowego, a więc na jego podstawie nie następuje żadna zmiana przeznaczenia terenu.

Urząd nic nie ukrywa. Od początku informujemy o pracach nad zmianą studium 

Pierwszą wersję zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo otrzymaliśmy od ww. firmy M&R Biuro Projektowe Mieloch Sp. z o.o. w kwietniu 2021 roku. Zgodnie art. 11 oraz 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany studium został uzgodniony z kilkudziesięcioma instytucjami oraz zamieszczony we wszystkich wymaganych prawem miejscach, w tym w dniu 27 kwietnia 2021 roku w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.obrowo.pl/8992,studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego w Monitorze Urzędowym https://monitorurzedowy.pl/announcement/1561450/ogloszenie oraz dodatkowo przekazany sołtysom listem poleconym. Mieszkańcy złożyli do tego projektu 10 uwag. Wszystkie zostały rozpatrzone przez ww. biuro architektów, a część z nich uwzględniona.

Architekci przygotowali więc drugą wersję dokumentu, do której uwagi można składać do 19 listopada. Opublikowaliśmy ją, jak poprzednio, zgodnie z wszystkimi wymogami prawa. W BIP i w Monitorze Polskim zamieściliśmy ją 13 września 2021 roku https://monitorurzedowy.pl/announcement/1570499/ogloszenie Listem poleconym informację w tej sprawie otrzymali też wszyscy sołtysi gminy Obrowo. Do tej wersji również spływają uwagi, które przekażemy architektom opracowującym studium.

Brak podstaw merytorycznych do oskarżeń

Wobec powyższego, zwracam uwagę, że radni Kursu na Obrowo kolejny raz pomijają fakty oraz ogólnie dostępne dokumenty, aby móc źle pisać o urzędzie gminy i kwestionować uczciwość architektów i urzędników. Radni Kursu szkodzą wizerunkowi urzędu. Robią to w sposób w sposób wyjątkowo nieelegancki, słaby i wątpliwy etycznie. Bazują na niewiedzy mieszkańców i są nierzetelni. Piszą bowiem: cyt. dochodzą do nas słuchy, że projekt zawiera błędy. Gdzie tu konkret? Gdzie fakty? Aby podważać czyjeś kompetencje i uczciwość, wypada mieć solidne podstawy merytoryczne. Zwłaszcza, gdy piastuje się odpowiedzialną funkcję radnego gminy.

dr Magdalena Krzyżanowska
specjalista ds. komunikacji i kontaktów z mediami

 

Wróć

Przejdź do początku strony