Przejście do sekcji:

Treść strony - Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II

Tytuł projektu
„Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
Działanie 3.5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”

Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 917 525,62 zł
Kwota dofinansowania: 527 000,00zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
01.09.2017r. – 30.11.2018 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II. Działania w ramach projektu obejmują docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, przebudowę indywidualnego systemu grzewczego dla potrzeb c. o. oraz c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła z kotła olejowego na pompę ciepła.

Zadania przewidziane w ramach projektu obejmują:

 1. Prace przygotowawcze:
 • dokumentacja projektowa,
 • studium wykonalności.
 1. Roboty budowlane - prace w zakresie termomodernizacji budynku
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu.
 1. Modernizacja instalacji CO:
 • modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,
 • modernizacja instalacji CO wraz z wymianą źródła ciepła (OZE).
 1. Zarządzanie projektem.
 2. Promocja projektu:
 • tablica informacyjna i pamiątkowa,
 • informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy,
 • inne narzędzia, zgodnie z Wytycznymi.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie ilości energii cieplnej zużywanej w budynku, którego główną korzyścią ekonomiczną jest ograniczenie kosztów ogrzewania. Korzyści ekologiczne płynące z realizacji przedsięwzięcia to przede wszystkim redukcja emisji CO2 i  pyłu zawieszonego PM10. Dodatkowo poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynek zyskuje odświeżony, estetyczny wygląd.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II.  Cel główny zostanie osiągnięty przez cele szczegółowe: ograniczenie zużycia energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów, obniżenie kosztów ogrzewania budynku, ograniczenie strat ciepła. Celami ogólnymi są: podniesienie standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenie uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego objętego projektem wpisuje się w cel szczegółowy 3 Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

Wskaźniki produktu i rezultatu realizacji projektu:

Produktu:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 48,32 tony równoważnika CO2/rok
 2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.
 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,11 MW
 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt.
 5. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 1183,76 m2

Rezultatu:

1.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 190109 kWh/rok    

 1. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 24,48 MWhe/rok
 2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 595,62 GJ/rok 

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Termomodernizacja

Realizator: 

Gmina Obrowo

Przejdź do początku strony