Przejście do sekcji:

Treść strony - Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na Świetlicę Wiejską oraz siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Tytuł projektu
Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na Świetlicę Wiejską oraz siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”
Działanie 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”

Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 861 931, 26 zł

Kwota dofinansowania: 1 767 903,74 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
03.02.2020r. – 30.11.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku po byłej szkole w  Sąsiecznie na Świetlicę Wiejską oraz siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Sąsieczno.

Główny problem zidentyfikowany w projekcie to brak odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do realizacji projektów społecznych.

Głównym celem projektu jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do realizacji projektów społecznych.

 

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

 

 1. Roboty budowlano-instalacyjne

Szczegółowe działania przedstawione są w projekcie budowlanym poszczególnych branży. Zakres jest zgodny z zapisami w LPR dla Gminy Obrowo na lata 2016-2023.

Zgodnie z zapisami w Programie Rewitalizacji (s. 97), w zakres zadania pn. Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły wraz z przyległą infrastrukturą, w celu stworzenia tam świetlicy wiejskiej oraz siedziby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, wejdą:

 1. Prace rozbiórkowe (częściowo ściany wewnętrznej)
 2. Prace budowlane:
 3. a) izolacja ścian fundamentowych
 4. b) przemurowanie ścian frontowej i tylnej do wysokości okien (inne otwory okienne)
 5. c) wykonanie wieńca
 6. d) zmiana konstrukcji i pokrycia dachu na dach lekkiej konstrukcji kratowej łącznie z pokryciem
 7. e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 8. f) wymiana docieplenia i posadzek betonowych
 9. g) wykonanie docieplenia ścian
 10. h) wymiana ogrzewania
 11. i) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
 12. j) wymiana napowietrznego przyłącza energetycznego na kablowe
 13. k) wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan.
 14. l) wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie

ł) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 1. m) zagospodarowanie terenu wokół (remont istniejącego dojścia i dojazdu do budynku)

 

 1. Zagospodarowanie terenu

III.     Wyposażenie

 1. Promocja projektu (działanie bezkosztowe)

Planowanymi produktami realizacji projektu będą:

 1. a) Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach – 1 szt.
 2. b) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,5407 ha
 3. c) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0 szt.
 4. d) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

 

Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie:

 1. a) Liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obszarów – 1000 osób

 

Zakres rzeczowy i harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:

 1. Roboty budowlano-instalacyjne: I-III kwartał 2020
 2. Zagospodarowanie terenu: II-IV kwartał 2020
 3. Wyposażenie: III-IV kwartał 2020
 4. Promocja projektu (działanie bezkosztowe): IV kwartał 2020

 

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 

UkryjMetryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Rewitalizacja

Realizator: 

Gmina Obrowo

  

 

Przejdź do początku strony