Przejście do sekcji:

Treść strony - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo

Tytuł projektu: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo” ETAP II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3  RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie RPKP.03.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Realizator: Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity:  1 847 201,28 zł
Kwota dofinansowania: 853 033,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
2021-05-01 – 2021-12-31

Opis projektu:

Projekt „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo- ETAP II” polega na montażu 35 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy i dostawie 16 pomp ciepła dla budynków mieszkalnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii poprzez realizację inwestycji w 35 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy elektrycznej 271,58 kWp oraz dostawie 16 pomp łącznie o mocy cieplnej 136,00 kWe. Dzięki realizacji ww. przedsięwzięcia zostaną zredukowane

koszty eksploatacji energii elektrycznej i cieplnej, a w konsekwencji wpłynie to na redukcję CO₂ do atmosfery. W zakres projektu wchodzą również prace przygotowawcze, nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Prace przygotowawcze rozpoczęły się w 2020 r. obejmowały wizje lokalną, zostały wykonane audyty zapotrzebowania na energię oraz możliwości technicznych, sporządzono dokumentację techniczną oraz dokumentacje niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nastąpi rzeczowa realizacja projektu a na końcu promocja projektu. Planowany termin rzeczowej realizacji inwestycji III kw. 2021 r.-IV kw 2021 r

 

 

Zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia obejmować będzie w szczególności następujące prace:

Prace przygotowawcze:

Dostarczenie komponentów budowlanych do granicy działki drogami powiatowymi i gminnymi. Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga utwardzenia gruntu pod konstrukcjami paneli oraz pomiędzy nimi w czasie budowy oraz eksploatacji. Dostawa pomp ciepła.

Prace budowlane:

1) Zainstalowanie systemu montażowego;

2) Montaż paneli słonecznych i pomp ciepła

3) Wykonanie niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci ciągu kablowego.

4) Podłączenie falownika.

5) Sprawdzenie działania systemu.

Prace powykonawcze:

1) Uruchomienie elektrowni słonecznych i pomp

2) Sprawdzenie sprawności i prawidłowości funkcjonowania wszystkich urządzeń.

 

Projekt oczekuje na przygotowanie umowy przez Urząd Marszałkowski.

UkryjMetryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Odnawialne źródła energii

Realizator: 

Gmina Obrowo

  

Przejdź do początku strony