Przejście do sekcji:

Treść strony - Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w m. Głogowo

Tytuł projektu
„Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w m. Głogowo"

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
Działanie 3.5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”

Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity:  2 134 044,12zł
Kwota dofinansowania: 455 399,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
2021-09-01 – 2023-02-28

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - budynku OSP Dobrzejewice w m. Głogowo. Realizacja projektu z zakresu modernizacji energetycznej podyktowana jest obecnym stanem technicznym obiektu, jak również jego pełną funkcjonalnością i spełnieniem wymogów w zakresie wskaźników i parametrów izolacyjności cieplnej, jaką charakteryzować powinny się budynki publiczne. Celem niniejszego przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w Gminie Obrowo.

Kompleksowa termomodernizacja budynku rozumiana będzie jako:

- docieplenie podłogi na gruncie (z płyty betonowej, z gruzobetonu pokrytej płytkami, z pł. betonowej z deskami na legarach, z pł. betonowej pokrytej płytkami, )

- docieplenie ścian zewnętrznych (gr. 41cm, 46cm, 42cm, 45 cm, 70cm, 55 cm, 51cm,

- izolacja dachu ocieplonego,

- modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- zmiana wentylacji grawitacyjnej na rekuperację,

- modernizacja systemu grzewczego i instalacji ciepłej wody użytkowej,

- montaż odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 25 kW,

- modernizacja w zakresie oświetlenia i zastosowania technologii LED.

Poza pracami termomodernizacyjnymi, przedmiotowy projekt przewiduje również zadania związane z nadzorem inwestorskim i promocją projektu. Zadanie inwestycyjne w wydatkach niekwalifikowalnych obejmuje zadania niewynikające z audytu energetycznego, w tym przebudowę i rozbudowę budynku.

 

Zakres projektu przewiduje realizację:

  1. robót budowlanych wynikających z audytu energetycznego:

- docieplenie podłogi na gruncie (z płyty betonowej, z gruzobetonu pokrytej płytkami, z pł. betonowej z deskami na legarach, z pł. betonowej pokrytej płytkami, )

- docieplenie ścian zewnętrznych (gr. 41cm, 46cm, 42cm, 45 cm, 70cm, 55 cm, 51cm,

- izolacja dachu ocieplonego,

- modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- zmiana wentylacji grawitacyjnej na rekuperację,

- modernizacja systemu grzewczego i instalacji ciepłej wody użytkowej,

- montaż odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 25 kW,

- usprawnienie w zakresie modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zastosowania technologii LED.

  1. nadzorem inwestorskim
  2. promocją projektu

 Projekt w złożony w Urzędzie Marszałkowskim, w trakcie weryfikacji

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Termomodernizacja

Realizator: 

Gmina Obrowo

  

Przejdź do początku strony