Przejście do sekcji:

Treść strony - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo

Tytuł projektu
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo"

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
Działanie 3.5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”

Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity:  1 744 700,00 zł
Kwota dofinansowania: 810 988,89 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
06.07.2018r. – 30.09.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Obrowo, będącego budynkiem pełniącym funkcje społeczne (oświatowa, ochrony zdrowia).

 

W ramach projektu zaplanowano działania ukierunkowane na:

- poprawę izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych stropów/dachów,

- poprawę izolacyjności termicznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- zwiększenie efektywności systemu centralnego ogrzewania,

- zwiększenie efektywności systemu przygotowania c.w.u.,

- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Wszystkie zaplanowane prace termomodernizacyjne wynikają ze sporządzonych audytu energetycznego. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Obrowo.

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz poprawę czystości powietrza. Zaplanowane prace przyspieszą postęp w działaniach wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Przedsięwzięcie obejmuje bowiem samorządową placówkę edukacyjną, której stan techniczny z uwagi na przestarzałe rozwiązania technologiczne generuje straty ciepła. Obiekt ten charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na ciepło, co przekłada się na wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych. Zaplanowane prace termomodernizacyjne poprawią warunki przebywania dzieci i młodzieży oraz pracowników.

 

Zakres planowanych do realizacji prac termomodernizacyjnych wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach prac termomodernizacyjnych zostanie wykonana:

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła,

- Zmiana sposobu przygotowania c.w.u. z lokalnego elektrycznego na centralny z pompy ciepła,

- Ocieplenie stropu nad piwnicą metodą natryskową za pomocą pianki poliuretanowej o grubości 10 cm i współczynniku U = 0,038 W/m2K,

- Ocieplenie dachu za pomocą styropapy o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(m*K), o grubości 22 cm,

- Ocieplenie stropu pod wieżą od środka za pomocą płyty z pianki poliuretanowej o grubości 8 cm i współczynniku U = 0,023 W/m2K,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą płyty fenolowej z rdzeniem z pianki, okładziną ze styropianu grafitowego, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,022 W/(m*K), o grubości 5 cm,

- Wymiana drzwi zewnętrznych w elewacjach bocznych na nowe ocieplone, drewniane o współczynniku U nie wyższym od 1,3 W/m2K,

- Wymiana okien z PCV na nowe drewniane o współczynniku U nie wyższym od 0,9 W/m2K, montaż nawiewników w oknach, poprawa istniejących wentylacji grawitacyjnej.

– demontaże i wyburzenia: brama garażowa;

– demontaże i wyburzenia: balustrada stalowa;

– demontaże i wyburzenia: wywóz i utylizacja gruzu;

– roboty budowlane na zewnątrz budynku: zjazd do garażu;

– roboty budowlane na zewnątrz budynku: balustrada;

– docieplenie fasad: elementy dodatkowe – uchwyty do flag;

– stolarka: drzwi o charakterze zabytkowym – renowacja drzwi wejściowych historycznych z przeszkleniem nad drzwiami;

– renowacja wieży;

– prace budowlane wewnątrz budynku: instalacja stropu nad wieżą – montaż schodów strychowych trzysegmentowych;

– prace budowlane wewnątrz budynku: obróbka po zamurowaniu otworu bramy;

– instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego.

 

Wskaźniki produktu:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - 1 szt. (rok bazowy 2018 - 0,00),

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] - 2 szt. (rok bazowy 2018 - 0,00),

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 718,9 m2 (rok bazowy 2018 - 0,00).

 

Wskaźniki rezultatu:

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] - 64,4 (rok bazowy 2018 - 0,00),

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 607,59 (rok bazowy 2018 - 0,00),

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - 21,39 (rok bazowy 2018 - 0,00),

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - 237 706,76 (rok bazowy 2018 - 0,00),

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 68,00 (rok bazowy 2018 - 0,00)

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0,050 (rok bazowy 2018 - 0,00).

 

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Termomodernizacja

Realizator: 

Gmina Obrowo

  

 

Przejdź do początku strony