Przejście do sekcji:

Treść strony - Stypendia szkolne socjalne

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, internet i wiele innych. Trzeba również pamiętać o dokumentowaniu wydatków.

Komu przysługuje stypendium socjalne dla uczniów?

Stypendium szkolne dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych (również artystycznych z uprawnieniami szkół publicznych), do czasu ukończenia edukacji, ale nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24. roku życia.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji:

 • materialnej spowodowanej:
  • niskim dochodem na osobę w rodzinie,
  • wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną,
  • występowaniem w domostwie:
   • bezrobocia,
   • niepełnosprawności,
   • choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej,
   • alkoholizmu,
   • narkomanii;
 • życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Jak długo można otrzymywać stypendium?

Stypendium szkolne przyznawane jest na minimum 1 miesiąc, ale nie na dłużej niż 10 miesięcy. Należy pamiętać, że świadczenie jest przydzielone tylko i wyłącznie na cele edukacyjne - wydatki należy udokumentować.

Co można kupić za stypendium szkolne?

Przy wydawaniu środków ze stypendium należy pamiętać o dokładnym udokumentowaniu zakupów szkolnych. Należą do nich między innymi: podręczniki szkolne, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice, lektury szkolne, multimedialne programy edukacyjne, tornister lub plecak szkolny bądź torba, przybory oraz odzież i obuwie ochronne do nauki zawodu lub odbycia praktyk, piórnik, artykuły szkolne, okulary korekcyjne/soczewki kontaktowe, tusze/tonery do drukarek, abonament internetowy, komputer, tablet, laptop, programy komputerowe, biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa, strój galowy, sprzęt muzyczny, sprzęt i odzież sportowa, obuwie, strój kąpielowy, pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół, koszt związany z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, wyjazdy edukacyjne oraz wycieczki organizowane przez szkołę, opłata ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego, składek klasowych oraz opłat na radę rodziców.

Szczegółowy katalog, wraz z informacjami dodatkowymi dotyczący wydatków ponoszonych na cele edukacyjne w ramach stypendium szkolnego, znajduje się w załączniku nr 1 "Materiały kwalifikowane".

Okresy kwalifikowania wydatków:

 1. zakup podręczników - od czerwca;
 2. pozostałe materiały i przybory szkolne - od lipca;
 3. Internet – od września do czerwca;
 4. bilety miesięczne, koszt pobytu w bursie, internacie – od września do czerwca danego roku szkolnego.

Najważniejsze zasady do uznania wydatku za kwalifikowany.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie imiennych faktur, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych. Uwaga! Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów czy oświadczeń.

Dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne,
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego – imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego,
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć sklepu, opis i czytelny podpis.

Kto składa wniosek i gdzie?

Do złożenia wniosku upoważniony jest:

 • pełnoletni uczeń (wniosek składa samodzielnie),
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,
 • dyrektor szkoły/placówki, do której uczęszcza uczeń.

Wniosek należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Obrowo, al. Lipowa 27. Możliwe jest również złożenie wniosku w szkole.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać stypendium szkolne, należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – wniosek dostępny online - na stronie Gminy Obrowo oraz w Urzędzie Gminy (załącznik nr 2),
 • oświadczenie/zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej osób w gospodarstwie, w tym:
  • zaświadczenie o wysokości przychodów za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • zaświadczenie z zakładu pracy (załącznik nr 3),
  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o rencie lub emeryturze lub ich waloryzacji (oryginały do wglądu),
  • decyzja o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń socjalnych (MOPS, kserokopie),
  • zaświadczenie o alimentach lub ich nieściągalności,
  • zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
  • zaświadczenie o figurowaniu w bazie PUP osób bezrobotnych;
 • klauzulę informacyjną RODO.

Kiedy składa się wniosek?

Termin składania wniosków: od 16 sierpnia do 15 września 2021 r.

Przejdź do początku strony