Przejście do sekcji:

Treść strony - Stypendia szkolne socjalne

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, internet i wiele innych. Trzeba również pamiętać o dokumentowaniu wydatków.

Stypendium szkolne dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych (również artystycznych z uprawnieniami szkół publicznych), do czasu ukończenia edukacji, ale nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24. roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) – obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600,00 zł.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1.  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Co można kupić za stypendium szkolne?

Przy wydawaniu środków ze stypendium należy pamiętać o dokładnym udokumentowaniu zakupów szkolnych. Należą do nich między innymi: podręczniki szkolne, zeszyty, słowniki, encyklopedie, lektury szkolne, multimedialne programy edukacyjne, tornister lub plecak szkolny bądź torba, przybory oraz odzież i obuwie ochronne do nauki zawodu lub odbycia praktyk, piórnik, artykuły szkolne, okulary korekcyjne/soczewki kontaktowe, tusze/tonery do drukarek, abonament internetowy, komputer, tablet, laptop, programy komputerowe, biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa, strój galowy, sprzęt i odzież sportowa, obuwie, pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół, koszt związany z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, wyjazdy edukacyjne oraz wycieczki organizowane przez szkołę, opłata ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego, składek klasowych oraz opłat na radę rodziców.

Szczegółowy katalog, wraz z informacjami dodatkowymi dotyczący wydatków ponoszonych na cele edukacyjne w ramach stypendium szkolnego, znajduje się w załączniku nr 1 "Materiały kwalifikowane".
Okresy kwalifikowania wydatków:

 1. zakup podręczników - od czerwca;
 2. pozostałe materiały i przybory szkolne - od lipca;
 3. Internet – od września do czerwca;
 4. bilety miesięczne, koszt pobytu w bursie, internacie – od września do czerwca danego roku szkolnego.

Najważniejsze zasady do uznania wydatku za kwalifikowany

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie imiennych faktur, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych. 
Uwaga! Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów czy oświadczeń.
Dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne,
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego – imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego,
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć sklepu, opis i czytelny podpis.

Kto składa wniosek i gdzie?

Do złożenia wniosku upoważniony jest:

 • pełnoletni uczeń (wniosek składa samodzielnie),
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,
 • dyrektor szkoły/placówki, do której uczęszcza uczeń.

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27. 

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać stypendium szkolne, należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (załącznik nr 2),
 • oświadczenie/zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej osób w gospodarstwie, w tym:
  o    zaświadczenie o wysokości przychodów za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku,
  o    zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy (załącznik nr 3),
  o    zaświadczenie z ZUS/KRUS o przyznanej rencie lub emeryturze lub ich waloryzacji,
  o    decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń socjalnych (zasiłek rodzinny, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne itp.),
  o    zaświadczenie o alimentach lub ich nieściągalności,
  o    zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz podatkowy oraz dowód opłacenia składek w KRUS,
  o    zaświadczenie o figurowaniu w bazie PUP osób bezrobotnych;
 • klauzulę informacyjną RODO.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

 1. przychodu;
 2. kosztów uzyskania przychodu;
 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;
 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 6. należnego podatku;
 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu osoby.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Kiedy składa się wniosek?

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września każdego nowego roku szkolnego.

 

Przejdź do początku strony