Przejście do sekcji:

Treść strony - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Obrowo.

Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Obrowo.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
Działanie 3.5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”

Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity:  – 1 568 630,58 zł
Kwota dofinansowania: 666 888,60 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
30.03.2019r. – 30.09.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Obrowo. Budżet projektu obejmuje realizację następujących zadań: dokumentacja projektowa, studium wykonalności, nadzór inwestorski, roboty termomodernizacyjne, promocja projektu, rozbudowa szkoły oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Inwestycja jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby oraz wpisuje się w typy projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Obrowo.

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Obrowo przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz poprawę czystości powietrza. Zaplanowane prace przyspieszą postęp w działaniach wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Przedsięwzięcie obejmuje bowiem samorządową placówkę edukacyjną, której stan techniczny z uwagi na przestarzałe rozwiązania technologiczne generuje straty ciepła. Obiekt ten charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na ciepło, co przekłada się na wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych. Zaplanowane prace termomodernizacyjne poprawią warunki przebywania dzieci, młodzieży oraz pracowników. Wszystkie zaplanowane prace termomodernizacyjne wynikają ze sporządzonego audytu energetycznego.

Zakres planowanych do realizacji prac termomodernizacyjnych wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach prac termo. nastąpi:

–przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła polegająca na wymianie instalacji c.o. w części z 1938 i 1995r., usprawnieniu kotłowni na biomasę przez montaż automatyki pogodowej oraz montaż automatycznego zasilania w pellet istniejących kotłów na biomasę, wymiana pomp na elektroniczne;

–ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w części starej za pomocą wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(m*K), o gr. 26cm (po uprzednim usunięciu trzciny i gliny);

–ocieplenie ścian zew. w części starej za pomocą styropianu o współ. przewodzenia ciepła λ=0,036 W/(m*K), o gr. 16cm;

–ocieplenie ścian zew. budynku sali gim. za pomocą styropianu o współ. przewodzenia ciepła λ=0,036 W/(m*K), o gr. 14cm;

–ocieplenie dachu nad zapleczem sali gim. i dachu nad małym łącznikiem za pomocą styropianu o współ. przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(m*K), o grubości 18cm;

–ocieplenie stropodachu wentylowanego–łącznik,pneumatycznie za pomocą granulowanej wełny mineralnej o współ. przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(m*K), o grubości 18cm;

–montaż kolektorów społecznych;

–ocieplenie ścian zew. budynku łącznika za pomocą styropianu o współ. przewodzenia ciepła λ=0,036 W/(m*K), o gr. 14cm;

–wymiana okien z PCV w części z 1938 i z 1995r. (łącznik+sala gim. z zapleczem) na nowe o współczynniku U nie wyższym niż od 0,9 W/m2K oraz montaż nawiewników w wymienianych oknach;

–ocieplenie z wymianą dachu nad salą gimnastyczną za pomocą pianki PIR o współ. przewodzenia ciepła λ=0,025 W/(m*K), o gr. 16cm;

–wymiana drzwi stalowych z PCV w części z 1938 i z 1995r. (łącznik+sala gim. z zapleczem) na nowe o współ. U nie wyższym od 1,3 W/m2K.

W ramach projektu uwzględnione są również prace polegające na rozbudowie szkoły.

 Wskaźniki realizacji projektu

Produktu:

1.Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: w. bazowa 0, w. docelowa 1 szt. (2021 r.)

2.Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: w. bazowa 0, w. docelowa 1 szt. (2021 r.)

3.Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: w. bazowa 0, w. docelowa 2467 m2 (2021 r.)

Rezultatu:

1.Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: w. bazowa 0, w. docelowa 11,46 MWht/rok (2022 r.)

2.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: w. bazowa 0, w. docelowa 1079,16 GJ/rok (2022 r.)

3.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: w. bazowa 0, w. docelowa 374 711,32 kWh/rok (2022 r.)

4.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: w. bazowa 0, w. docelowa 93,36 tony równoważnika CO2 (2022 r.)

5.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: w. bazowa 0, w. docelowa 0,01 MWt (2022 r.)

 

Projekt w trakcie realizacji.

 

UkryjMetryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Termomodernizacja

Realizator: 

Gmina Obrowo

  

 

Przejdź do początku strony