Przejście do sekcji:

Treść strony - Młodociani pracownicy

Młodociani pracownicy

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
 • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Dokumenty od wnioskodawcy / strony:

 • Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu (załącznik nr 1).
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (załącznik nr 2).

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy składać do Urzędu Gminy w Obrowie w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 • kopie odpowiedniego dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 • kopię świadectwa pracy,
 • kopię świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki) - Art. 122 ust. 5 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.)  oraz § 12 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (U. 2018 poz. 2010 ze zm.),
 • potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub kopia świadectwa ze szkoły,
 • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. 2014 poz. 1543) (załącznik nr 3, do pobrania na dole strony),
 • zestawienie pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 • klauzulę informacyjną RODO.

Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawcy o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, podpisem i pieczątką pracodawcy.

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.  

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:

 • do 8081 zł - w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym
  36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • do 254 zł - za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 • do 10 000 zł - w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

WAŻNE:
Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Przejdź do początku strony