Przejście do sekcji:

Treść strony - Kontrola obowiązku nauki

Obowiązek szkolny, obowiązek nauki oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 3. Zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej lub realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
 4. Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,
  4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

Obowiązek nauki

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.) w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek nauki trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli dziecko nie ma skończonych 18 lat, po ukończeniu szkoły podstawowej realizuje obowiązek nauki.

Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

Gmina, na terenie której uczeń mieszka (obowiązek szkolny lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 15 - 18 lat), kontroluje spełnianie obowiązku nauki. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku nauki (art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).

Spełnianie obowiązku nauki

 1. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
  1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
  2. realizowanie nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami lub przygotowania zawodowego u pracodawcy.
 2. Obowiązek nauki może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły:
  1. za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
  2. przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
 3. Obowiązek nauki może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze ustawy Prawo oświatowe.
 4. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Niespełnianie obowiązku nauki

Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nie tylko nie podjęcie nauki w ramach stosownego obowiązku ale także nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

 1. a) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole ponadpodstawowej lub placówce.
 2. b) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 (uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy) i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkoły dla dorosłych, OHP, zakłady karne, areszty śledcze).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Kontrola nauki jest przeprowadzana jako postępowanie wyjaśniające przyczyny braku realizacji ww. obowiązku.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania Wójta Gminy Obrowo, w terminie do dnia 30 września każdego roku, w przypadku uczniów w wieku 15-18 lat, o realizacji obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (uczęszczanie do przedszkola/szkoły/placówki za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).
 3. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Wójta Gminy Obrowo, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie (art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 4. Dostarczenie oświadczenia, potwierdzającego realizację obowiązku nauki, przez szkołę/placówkę, do której uczęszcza uczeń, do Wójta Gminy Obrowo w przypadku uczniów w wieku 15-18 lat.
Przejdź do początku strony