Przejście do sekcji:

Treść strony - pazdziernik

GUS: Obrowo gminą o najwyższym w województwie przyroście ludności

GUS opublikował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. O gminie Obrowo w raporcie eksperci piszą kilkukrotnie i zawsze w pozytywnym kontekście. Jesteśmy gminą o najwyższym w całym województwie kujawsko-pomorskim przyroście ludności oraz o najwyższym wzroście liczby mieszkań i budynków. Jesteśmy przy tym gminą ludzi młodych.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wynika z niego, że gmina Obrowo jest gminą o najwyższym w całym województwie kujawsko-pomorskim przyroście ludności. Liczba ludności naszej gminy wzrosła o 50,8%: z 12 864 mieszkańców w 2011 roku do 18 124 mieszkańców na koniec roku 2021.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy podaje również, że jesteśmy gminą ludzi młodych. W 2021 roku udział ludności w wieku 65 lat i więcej był u nas najniższy w województwie – tylko co dziesiąta osoba ma w naszej gminie w wieku 65 lat lub więcej.

W związku z tymi danymi GUS podkreśla jeszcze jedną liczbę – mieszkań i budynków. W całym województwie mamy największy przyrost liczby budynków w stosunku do 2011 roku. Wzrost ten wyniósł aż 73,2 %. Najwyższy w województwie mamy również przyrost liczby mieszkań. Wynosi on aż 79,1 %.

- Dane GUS pokazują, że polityka rozwoju gminy, którą obrałem przed laty ze wspomagającymi mnie samorządowcami i pracownikami, była słuszna. Ludzie sprowadzają się do nas nie tylko dlatego, że jesteśmy piękną nadwiślańską gminą, o wspaniałych lasach i jeziorach. Ludzie sprowadzają się, ponieważ wiedzą, że jesteśmy gminą zwodociągowaną i w bardzo dużym stopniu skanalizowaną. To podstawa, gdy szuka się miejsca zamieszkania. Mamy też nowoczesne szkoły i przedszkola, co jest istotne przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu. Nasza baza sportowa umożliwia czynny wypoczynek, a ponadto dzieciom i dorosłym oferujemy przeróżne zajęcia rozwijające talenty. Nie bez znaczenia jest także fakt, że inwestorzy są u nas sprawnie obsługiwani, a urzędnicy słyną z życzliwości i gotowości do pomocy komentuje wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. - Dziękuję wszystkim samorządowcom i urzędnikom za współpracę. To dzięki Państwu ludzie chcą mieszkać w gminie Obrowo.

W szczegółach dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Bydgoszczy są następujące:

Ludność Polski, liczba mieszkań w Polsce

Według ostatecznych wyników NSP 2021 liczba ludności Polski liczyła 38 036 118 osób i była mniejsza o 1,2% (475 706) w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. 

Na terenie Polski zlokalizowanych było 15 227 927 mieszkań, ich liczba zwiększyła się o 12,8% (1 732 550) w porównaniu ze spisem z 2011 r.

Ludność województwa kujawsko-pomorskiego, liczba mieszkań województwa kujawsko-pomorskiego

Województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 2027,3 tys. osób. Liczba ludności była mniejsza o 3,4% w porównaniu z wynikami NSP 2011 (w Polsce spadek o 1,2%). Według stanu na 31 marca w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. było 778,3 tys. mieszkań, tj. o 10,4% więcej niż w 2011 r.

Stan i struktura demograficzna ludności

Według danych z NSP 2021 w porównaniu z poprzednim spisem z 2011 r. wśród gmin z najwyższym przyrostem liczby ludności dominowały gminy wiejskie. Najwyższy wzrost odnotowano w podtoruńskiej gminie Obrowo - wzrost o 50,8% i podbydgoskiej gminie Osielsko - wzrost o 47,1%. Warto zauważyć, że trzecie miejsce pod tym względem zajmuje gmina Białe Błota z przyrostem ludności w wysokości 39,3 %, czyli o 10 punktów procentowych niższym niż w gminach Obrowo i Osielsko.

Współczynnik starości demograficznej w 2021 r.

Miarą struktury wieku ludności, ale też zaawansowania procesu starzenia się ludności, jest współczynnik starości demograficznej obrazujący relację liczby osób w starszym wieku (65 lat i więcej) do ogólnej liczby ludności. Według stanu na 31 marca 2021 r. współczynnik ten w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł 18,5% i był wyższy o 5,8 p. proc. w stosunku do 2011 r. 

W 2021 r. udział ludności w wieku 65 lat i więcej najniższy był w gminie o największym przyroście ludności w analizowanym okresie – w gminie wiejskiej Obrowo. W gminie tej tylko co 10 osoba miała 65 lat lub więcej.

Relacje pokoleniowe w strukturze wieku ludności ujmuje także indeks starości. Jest to wskaźnikiem obrazujący liczbę osób w wieku 65 lat i więcej przypadającą na 100 osób w wieku 0-14 lat (relacje dziadków i wnuczków). Według stanu na ostatni dzień marca 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim wskaźnik ten wyniósł 119 i wzrósł w stosunku do 2011 r. o 37 osób w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0-14 lat.

Mieszkania i budynki

W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim większość budynków (63,5%) zlokalizowana była na wsi, natomiast większość mieszkań (66,9%) zlokalizowana była w miastach. W czterech największych miastach województwa, tj. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz było 17,5% wszystkich budynków w województwie kujawsko-pomorskim. W gminach wiejskich największy przyrost liczby budynków obserwujemy w gminie Obrowo wzrost o 73,2%.


Jak już wspomniano większość mieszkań w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się w miastach, a w 2021 r. udział mieszkań ulokowanych w czterech największych miastach województwa był znacznie wyższy niż liczby budynków – wyniósł 43,6%. Największy przyrost liczby mieszkań był jednak w gminach wiejskich, w tym zwłaszcza w podtoruńskiej gminie Obrowo (o 79,1%) oraz podbydgoskiej gminie Osielsko (o 59,3%). W 48 gminach wzrost liczby mieszkań był większy niż 10,0%. Wśród tych gmin były tylko dwie gminy miejskie – Brodnica i Toruń (przyrost w stosunku do 2011 r. odpowiednio o 19,8% i 15,3%). Gminy z największym wzrostem liczby mieszkań zlokalizowane były głownie wokół dwóch stolic województwa – Bydgoszczy i Torunia.


Dokumenty źródłowe:

Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie kujawsko-pomorskim - wyniki ostateczne NSP 2021

Informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin

Przejdź do początku strony