Przejście do sekcji:

Treść strony - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice

Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
Działanie 3.5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”

Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 504 355,45zł
Kwota dofinansowania: 334 181,37 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
09.06.2017r. – 28.08.2018 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Obrowo, która wypełnia zadania oświatowe w stosunku do mieszkańców gminy. Obiekt objęty niniejszym projektem w obecnym stanie nie spełnia wymogów efektywności energetycznej stawianych dla budynków użyteczności publicznej, co zostało wykazane w przeprowadzonym audycie energetycznym. W związku z tym, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych działań, mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Planowane w ramach projektu prace obejmują:

- przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektowej – Studium wykonalności;

- prace budowlane – działania termo modernizacyjne:

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ocieplenie dachu,
 • wymiana źródeł i opraw oświetleniowych,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;

- promocja projektu – tablica informacyjna oraz tablica pamiątkowa, a także bezkosztowe informacje na stronie internetowej Gminy Obrowo.

 

Realizacja niniejszego projektu, obejmującego termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, wynika z przeprowadzonych na podstawie dokumentów strategicznych analiz dotyczących stanu powietrza w Gminie Obrowo oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Na podstawie wniosków z analiz sformułowano problemy oraz cele, których realizacja stanowi rozwiązanie zidentyfikowanych obszarów problemowych. Zakres prac wyznaczonych do wykonania w ramach wnioskowanego przedsięwzięcia jest adekwatny w stosunku do określonych potrzeb, optymalny kosztowo oraz rozwiązuje problemy grup docelowych. W celu dokonania oceny jakości powietrza w strefach województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2014 zebrano obszerny zbiór wyników pomiarów prowadzonych w roku 2014 na 146 stacjach pomiarowych. Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi wszystkie 4 strefy w województwie (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek oraz strefa kujawsko - pomorska) znalazły się w klasie C. W województwie kujawsko – pomorskim poziomy celu długoterminowego dla ozonu zostały przekroczone dla wszystkich czterech stref (klasa D2) w przypadku ochrony zdrowia. W ramach opracowywania PGN dla Gminy Obrowo, przeprowadzono inwentaryzację poszczególnych sektorów w zakresie zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 dla roku bazowego 2014 r. Łączna emisja CO2 z budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Obrowo w 2014 r. wyniosła 542,9 MgCO2. Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym ex-ante, budynek SP w Dobrzejewicach odznacza się niską efektywnością energetyczną i znacznie przyczynia się do niskiej emisji w gminie Obrowo, zwłaszcza w zakresie emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz dwutlenku węgla. Zapotrzebowanie na energię końcową zostało obliczone na 622,97 GJ/rok, natomiast emisja CO2 to aż 60591,97 kg/rok, a pyłu zawieszonego PM10 to 1609,61 g/rok.Są to niezwykle wysokie wskaźniki wynikające z niskiej izolacyjności przegród, zwłaszcza dachu, stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, które nie spełniają norm oraz powodują duże straty ciepła i energii. Także nieefektywne energetycznie oświetlenie wymaga wymiany, ze względu na zwiększone koszty energii elektrycznej oraz zbędne zużycie energii finalnej, które również przyczynia się do emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Mimo, iż instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej są optymalne dla warunków technicznych budynku, straty energii niezmodernizowanego budynku generują duże koszty oraz nadmierną emisję zanieczyszczeń do środowiska, co stanowi bardzo poważny problem dla społeczności lokalnej. Ważnym skutkiem niskiej efektywności obiektu objętego niniejszym projektem są z pewnością wysokie koszty utrzymania placówki oświatowej funkcjonującej w przedmiotowym budynku. Jednak najważniejszym skutkiem wysokiej emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji jest ich negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Budynek Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach to obiekt dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem oraz poddaszem nieużytkowym dostępnym. Orientacyjny rok budowy to 1935-1938.Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany w całym obiekcie wykonane z cegły pełnej palonej. Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. Przegroda nie posiada warstwy izolacji termicznej - do docieplenia. W budynku większość okien została wymieniona w 1999 r. Upłynęło 17 lat od daty ich montażu - właściwości termoizolacyjne są nieadekwatne do aktualnych wymagań. W budynku znajduje się także 6 okien drewnianych - niewymienionych podczas ostatniego remontu. Wszystkie okna należy wymienić. Stan elewacji jest dobry - brak widocznych odprysków tynku, odparzeń czy zawilgoceń. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe są w złym stanie technicznym – nadają się do wymiany. Cele projektu zostały ustalone na podstawie zidentyfikowanych problemów i stanowią realne ich rozwiązanie. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach. Wynikają z niego następujące cele szczegółowe:

- obniżenie kosztów eksploatacji budynku,

- obniżenie emisji CO2 do atmosfery,

- oszczędność energii elektrycznej,

- poprawa stanu technicznego ścian zewnętrznych,

- dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy na stan prawny 1 stycznia 2017r.,

- oszczędność energii cieplnej.

Dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy wynika ze złego stanu technicznego przegród budowlanych obiektu objętego projektem, które nie spełniają swojej podstawowej funkcji jaką jest izolacja cieplna budynku. Poprawa stanu technicznego ścian zewnętrznych to również cel wynikający z braku niezbędnych bieżących remontów elewacji budynku. Realizacja tego celu będzie miała także pozytywny wpływ na atrakcyjność estetyczną Gminy Obrowo oraz przyczyni się do realizacji jej polityki przestrzennej. Oszczędność energii elektrycznej oraz energii cieplnej wpisuje się w krajowe i europejskie Strategie służące ochronie środowiska naturalnego i racjonalnego gospodarowania zasobami, które są niezwykle ważne wobec kurczących się zasobów naturalnych naszej planety. Także realizacja celu szczegółowego obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przyczyni się do osiągnięcia celów Strategii krajowych i europejskich, a zwłaszcza celów klimatycznych określonych w dokumencie „Europa 2020” dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. oraz wzrostu efektywności energetycznej o 20 %. W wyniku zwiększenia efektywności energetycznej budynku SP w Dobrzejewicach obniżeniu ulegną koszty eksploatacyjne, co stanowi ważny czynnik ekonomiczny niniejszej inwestycji. Wszystkie cele ustalone dla niniejszego projektu wpisują się w cele działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, które zostały wyznaczone dla Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz cele Strategii ZIT Obszaru Bydgosko-Toruńskiego.

Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowane zostały problemy, które stały się podstawą do opracowania niniejszego dokumentu.  Głównym zidentyfikowanym problemem jest niska efektywność energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach. Wynikają z tego następujące problemy szczegółowe:

- wysokie koszty eksploatacyjne budynku,

- wysoki poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery,

- wysokie zużycie energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń,

- wysokie zużycie energii elektrycznej w budynku,

- niedostosowanie izolacyjności budynku do wymagań obowiązującej normy na stan prawny 1 stycznia 2017r.,

- niski stan techniczny ścian zewnętrznych obiektu.

W zakresie niniejszego opracowania znajduje się budynek SP w Dobrzejewicach:

- kubatura brutto – 6 936,0 m3

- powierzchnia zabudowy – 461,1 m2

- wysokość budynku – ok. 12,58 m

- liczba kondygnacji – piwnica, parter, I piętro, poddasze

- kształt dachu – dach wielospadowy, kąt nachylenia 30-40 st.

Prace budowlane

 • Naprawa tynków w miejscach odparzeń i zagrzybień, a następnie docieplenie ścian zewnętrznych i cokołu budynku metodą lekką mokrą.

Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem (λ=0,036 W/ m*K) grubości 15cm.

 • Ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 24 cm, układaną pomiędzy elementami istniejącej konstrukcji więźby dachowej. Liniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału wynosi λ=0,040 W/m*K. Poszycie dachu pozostaje bez zmian.
 • Wymiana podokienników i obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynk.Rynny i rury spustowe PCV.
 • Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej. Stolarkę drzwiową zewnętrzną należy wymienić na nowe PCV, które spełnią parametry energetyczne U=1,3 W/m2K
 • Wymiana stolarki okiennej. Stolarkę okienna należy wymienić na nową o profilu z PCV, spełniejącą parametry energetyczne U=1,3 W/m2K
 • Wymiana oświetlenia na LEDowe – 134 oprawy oraz 39 opraw awaryjnych
 • Ściany powyżej terenu – elewacja

Budynek po dociepleniu ścian zostanie dokładnie odtworzony w formie i kolorystyce elewacji. W ramach działań promocyjnych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Obrowie zostanie zamieszczona informacja dotycząca projektu wraz z komunikatem o udziale środków Unii Europejskiej w inwestycji. Ponadto, zostanie umieszczona tablica informacyjna i pamiątkowa.

Wskaźniki: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]-wartość bazowa:0, wartość docelowa: 1; Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]- wart baz: 0, wart doc: 1 241,8; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej[kWh/rok]- wart baz: 0, wart doc: 24783,33532; Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej[GJ/rok]- wart baz: 0, wart doc: 125083,0024; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych[kWh/rok]- wart baz: 0, wart doc: 149866,34; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych-wart baz: 0, wart doc: 38,06 MgCO2/rok

 

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 

UkryjMetryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Termomodernizacja

Realizator: 

Gmina Obrowo

  

 

Przejdź do początku strony