Przejście do sekcji:

Treść strony - Marzec

Doposażymy bibliotekę w obrowskiej szkole

Gmina Obrowo bierze udział w kolejnej edycji realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zgodnie z przyznaną dotacją, w tym roku doposażymy bibliotekę w Szkole Podstawowej w Obrowie. Szkoła otrzyma 12 000,00 zł dofinansowania, które stanowi 80% kosztów. Pozostałe 20%, tj. 3 000,00 zł, zostanie pokryte ze środków budżetu gminy. Całkowity koszt zadania wyniesie 15 000,00 zł. 

W ramach dofinansowania zostaną zakupione m.in. książki, elementy wyposażenia biblioteki oraz zostaną pokryte koszty działań promujących czytelnictwo.

  • Biblioteka
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Przejdź do początku strony