Przejście do sekcji:

Treść strony - kwiecień

Młodzieżowa Grupa Doradcza Wójta Gminy Obrowo powołana

Czternastu członków liczy Młodzieżowa Grupa Doradcza wójta Andrzeja Wieczyńskiego. W jej skład wchodzą młodzi mieszkańcy gminy w wieku od 13 do 24 lat. Są wśród nich uczniowie gminnych szkół podstawowych i liceum, liceów toruńskich oraz studenci. Jakie mają pomysły? Wielu młodych stawia na współpracę z seniorami i widzi konieczność integracji lokalnej młodzieży. „Świadoma młodzież to świadome społeczeństwo i świadoma i przemyślana przyszłość” napisał w zgłoszeniu jeden z członków Grupy.


Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński powołał Młodzieżową Grupę Doradczą. W jej skład wchodzi czternastu młodych mieszkańców gminy. Są to:

1) Maja Cedro z Obrowa

Maja ma 17 lat, uważa się za osobę pomysłową i towarzyską. Chętnie pracuje w grupie i dzieli się pomysłami. Mai pomysł na „Obrowo dla młodych” to integracja międzypokoleniowa, która połączy doświadczenie i wiedzę seniorów z doświadczeniem i sposobem myślenia dzisiejszej młodzieży. Maja myśli m. in. o wspólnych wyjściach z seniorami oraz o utworzeniu kół zainteresowań i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

2) Wiktoria Celmer z Zębówca

Wiktoria ma 13 lat, nie boi się nowych wyzwań, chce poznawać świat i lubi pomagać ludziom. Zależy jej, aby w gminie istniał jakiś klub młodzieżowy lub innemiejsce spotkań, gdzie mógłby się odbyć np. pokaz talentów. Jej plan to zarazić innych swoją chęcią do życia i pomagania.

3) Kornelia Dąbrowska z Brzozówki

Czternastoletnia Kornelia wielokrotnie była przewodniczącą klasy. Jest pogodna, lubi spotkania z rówieśnikami, jazdę na rowerze, na nartach i podróże. Lubi też gotować! Uważa, że „w grupie siła” i mówi: „Fajną sprawą jest, że młodzież może interesować się sprawami gminy i wyrażać swój pogląd.” Kornelia także za ważną uważa integrację międzypokoleniową oraz poznanie się lokalnej młodzieży. Zdaniem Kornelii można to robić, organizując wspólne wyjścia czy wycieczki rowerowe.

4) Adrian Gąsiorowski z Obrowa

24-letni Adrian jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ma tytuł licencjata kierunku „zarządzanie” Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i tam studia kontynuuuje. Od pięciu lat prowadzi drużynę piłkarską Impact Obrowo. Jego zainteresowania to ekonomia i finanse, ale również muzyka chóralne (śpiewał w chórze akademickim UMK). Adrian jest zdania, że warto promować działalność lokalnych stowarzyszeń i zachęcać młodych do wstępowania w ich szeregi. Uważa, że dobrym pomysłem na „Obrowo dla młodych” jest rozwój kulturalny, wspólna aktywność fizyczna oraz „integracja młodego pokolenia z seniorami, których doświadczenie życiowe może ułatwić start w dorosłym życiu.”

5) Karolina Kończalska ze Skrzypkowa

Karolina ma 23 lata i studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje w kancelarii adwokackiej i chętnie podejmuje działania w zakresie aktywności społecznej. Karolina chciałaby przyczynić się do rozwoju gminy poprzez „holistyczne spojrzenie na działalność organów gminy oraz wsparcie doradcze wójta gminy Obrowo.” Ma zamiar upowszechniać ideę samorządności, przekonywać ludność lokalną do aktywnego włączenia się w realizację gminnych projektów oraz organizować szkolenia dla przedsiębiorców dotyczące możliwości pozyskiwania środków w Unii Europejskiej. Karolina planuje rozwijać istniejącą infrastrukturę turystyczną oraz zachęcać inwestorów do tworzenia miejsc pracy na terenie gminy.

6) Paweł Lipiński z Obrowa

Paweł ma 24 lata, urodził się i mieszka w Obrowie. Tu skończył szkołę podstawową i gamnazjum. Obecnie studiuje inżynierię zarządzania procesami produkcyjnymi w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, jest także strażakiem ochotnikiem w OSP Kawęczyn. Chciałby pracować w MGD, ponieważ uważa siebie za społecznika – altruistę i interesuje go praca organów władzy na szczeblu samorządowym i centralnym. Za ważną Paweł uznaje edukację z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, ponieważ mogłoby to pozwolić zwiększyć świadomość młodych w tym zakresie. Jest to istotne nie tylko ze względów budżetowych, ale i patriotycznych. „Społeczeństwo świadome = świadoma i przemyślana przyszłość” pisze Paweł.

7) Igor Machałowski z Silna

Igor ma 13 lat, w Silnie mieszka od sześciu lat. Interesuje się ochroną środowiska, brał udział w konkursie dot. oszczędzania wody,  lubi aktywność społeczną, wielokrotnie pomagał w organizowaniu szkolnych imprez. Włączył się w pomoc Matildzie Salejko, wystawiając na licytację swoją „usługę” – odśnieżanie pojazdu. Praca ta zasiliła konto Matildy aż o 150 zł! Igor chciałby lepiej poznać gminę i działać na rzecz integracji dzieci i młodzieży. Proponuje stworzyć koła pomocy w odrabianiu lekcji oraz opieki nad seniorami (wspólnie z GOPS). Jego zdaniem, można by pomóc seniorom w zakupach, sprzątaniu, przygotowywaniu posiłków. Wie, że są takie potrzebujące rodziny, ponieważ włącza się co roku w pomaganie im podczas świąt.

8) Kamila Myszkowska z Obrowa

Kamila jest uczennicą IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, interesuje ją prawo i życie gminy, świetnie zna język angielski i francuski. Chciałaby utworzyć sieć wolontariacką wspierającą osoby starsze i niepełnosprawne oraz dbającą o czystość na terenie gminy. Zależy jej na większym wykorzystywaniu boiska w Obrowie oraz chciałaby wprowadzić stypendia za wyniki w nauce dla najlepszych uczniów.

9) Natalia Nadachewicz z Obrowa

Natalia ma 22 lata, studiuje pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz pedagogikę specjalną ukierunkowaną na oligofrenopedagogikę. Nawiązywanie kontaktów oraz praca  z drugim człowiekiem to jej pasja. Natalia lubi również spacerować z psem po obrowskich lasach oraz przebywać z rówieśnikami. Uważa, że jej wiedza pedagogiczna może być pomocna w tworzeniu projektów dla młodych i ukierunkowaniu gminy „na” młodych. Natalia uważa, że warto zapytać młodzież, czego brakuje im w gminie, a następnie stworzyć miejsce, w którym będą chętnie przebywać i rozwijać swoje pasje.

10) Wiktoria Rumińska z Dobrzejewic

Wiktoria jest uczennicą ósmej klasy szkoły w Dobrzejewicach. Lubi spędzać czas z rówieśnikami na świeżym powietrzu i interesuje się sportem. Jest aktywna, chętnie angażuje się w różne przedsięwzięcia. Chciałaby organizować webinaria i konkursy dla młodzieży, np. dotyczące kreatywnego spędzania czasu podczas pandemii.

11) Martyna Skowrońska z Głogowa

Martyna chodzi do ósmej klasy w szkole w Dobrzejewicach. Lubi kontakty z ludźmi, chce dzielić się pomysłami i pracować dla innych. Widzi potrzebę udoskonalania placów zabaw, chciałaby organizować plenerowe kina w wakacje oraz wycieczki dla młodzieży.

12) Dominika Wielewiecka z Brzozówki

Dwudziestoletnia Dominika ukończyła ówczesne gimnazjum w Dobrzejewicach z tytułem laureata wiedzy o samorządzie terytorialnym. Obecnie uczy się w ostatniej klasie technikum nr 4 w Toruniu na kierunku technik budownictwa z projektowaniem użytkowym. Wielokrotnie wybierano ją na przewodniczącą szkoły i klasy. Prowadzi warsztatowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, uczy tańca. Interesuje się piłką nożną i fotografią. Jest osobą otwartą, co sprzyja nawiązywaniu kontaktów i pracy z ludźmi. Dominika widzi siebie jako „łącznika” pomiędzy młodzieżą a pozostałymi mieszkańcami gminy i jej władzami. Ma mnóstwo pomysłów, które chciałaby wcielać w życie. Najważniejszy z nich to aktywizacja młodzieży i mieszkańców gminy do działań na jej rzecz.

13) Karina Zielińska z Kawęczyna

Karina jest absolwentką Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Obecnie studiuje prawo oraz doradztwo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji toruńskiego uniwersytetu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy. Jest członkinią koła naukowego prawa administracyjnego na UMK. Karina uważa, że brak wiedzy o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego jest przyczyną niskiego angażowania się społeczeństwa w lokalne działania. Dlatego, zdaniem Kariny, ważna jest każda próba angażowania mieszkańców w życie gminy. Warto byłoby skupić się np. na poszerzeniu akcji informacyjnych w tym zakresie oraz na organizowaniu spotkań online dla mieszkańców, podczas których mogliby wymieniać się uwagami i pomysłami. „Wirtualne spacery” po urzędzie czy inwestycjach mogłyby zachęcić młodych do większego udziału w życiu gminy.

14) Damian Zwoliński z Głogowa

Damian ma 15 lat, w Głogowie mieszka od września 2019 roku. Uczy się w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, interesuje się muzyką, śpiewem, gra na gitarze. Widzi siebie na studiach medycznych. Jest towarzyski, otwarty i lubi poznawać nowych ludzi. „Zależy mi na tym, aby nowi mieszkańcy gminy mieli możliwość poznania się. Wiem z własnego doświadczenia, jak ciężko jest poznać kogoś, gdy uczęszcza się do szkoły w Toruniu” – pisze Damian. Jego pomysły na „Obrowo dla młodych” to organizowanie pikników integracyjnych, ognisk oraz rajdów pieszych i rowerowych po terenie gminy i w okolicy. Chciałby, aby gmina wybudowała skatepark oraz dalej inwestowała w ścieżki rowerowe.


- Po przeczytaniu wszystkich zgłoszeń nasuwa mi się kilka wnioskówmówi wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Po pierwsze, współczesna młodzież to często świadomi obywatele, którzy chcą uczestniczyć w życiu samorządu, chcą go tworzyć i wspierać. Zamierzam więc często ich słuchać i poznawać ich punkt widzenia. Po drugie, nasi młodzi widzą konieczność pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym i dostrzegają wartość integracji z nimi. To napawa optymizmem. Przyznam, że nie sądziłem, że aż tylu młodych zwróci uwagę właśnie tę sprawę – korzystania z wiedzy i doświadczenia starszych. Po trzecie natomiast, niemal wszyscy moi młodzi doradcy pisali o potrzebie integracji z rówieśnikami. To zrozumiałe. Sądzę, że obecnie, w czasie przymusowej izolacji, to ta kwestia jest szczególnie dla nich ważna. Deklaruję, że po pandemii gmina wykorzysta wszelkie możliwości, aby młodzi z gminy Obrowo mogli jak najczęściej spędzać czas razem.

Na pierwszym spotkaniu (online) Grupa wybierze Przewodniczącego, który pokieruje posiedzeniami Grupy i będzie reprezentował ją na zewnątrz.

Kadencja członków Grupy jest równa kadencji wójta.

 

Wróć

Przejdź do początku strony