Przejście do sekcji:

Treść strony - Maj

Startuje „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”

10 stypendiów po 3 000 zł brutto na ucznia oraz certyfikat potwierdzający przynależność do elitarnego grona stypendystów. Rozpoczynamy nabór wniosków do Akademii. Stypendia przyznamy w trzech kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za wybitne osiągnięcia sportowe. Program skierowany jest do uczniów szkół pobierających naukę na terenie naszej gminy.

- Akademia Zdolnych to wyjątkowy projekt skierowany do wyjątkowych uczniówwyjaśnia wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. - Dzięki niemu możemy wspierać edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Stworzyliśmy dla nich elitarny, pozaszkolny system motywacji. Poprzez Akademię chcemy promować naszych uczniów, ich aktywność i zainteresowania. W dłuższej perspektywie mamy nadzieję, że wzrośnie liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, czy olimpiad. 

Pogram skierowany jest do uczniów szkół pobierających naukę na terenie gminy Obrowo. Jego realizacja odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy. Za rok szkolny 2020/2021 przyznanych zostanie 10 stypendiów jednorazowych w wysokości 3.000,00 zł brutto na ucznia. Każdy stypendysta otrzyma certyfikat potwierdzający przynależność do „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo.”

Stypendia będą przyznawane uczniom w trzech kategoriach:

 1. za wybitne wyniki w nauce;
 2. za wybitne osiągnięcia artystyczne;
 3. za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendia za wyniki w nauce

mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10.
 2. są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministerstwo właściwe ds. oświaty, Kuratora Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen, o której mowa w pkt 1.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne

mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
 2. są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;
 3. są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Stypendia za osiągnięcia sportowe

mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. są zdobywcami w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim - minimum III miejsca lub na szczeblu ogólnopolskim - minimum V miejsca.
 2. są finalistami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe o charakterze międzynarodowym.
 3. są reprezentantami kadry narodowej.


Niezbędnym kryterium jest posiadanie minimum dobrej oceny z zachowania. Dodatkowym punktowanym kryterium jest zaangażowanie w działalność społeczną, działalność na rzecz społeczności lokalnej.


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (poniżej zamieszczamy wniosek do pobrania) należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w terminie do dnia 15.06.2021 do godz. 16.15 do sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).


Uchwała nr  XV/211/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2021r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” oraz określenia warunków przyznawania stypendium i nagród rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”

 

Wróć

Przejdź do początku strony