Przejście do sekcji:

Treść strony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - II etap.

Tytuł projektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - II etap.

Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi”

Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 832 700 zł

Kwota dofinansowania: 948 087 zł

Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
styczeń 2021 – luty 2023 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno o łącznej dł. 4,6975 km.

 Operacja wpisuje się w cel w ramach PROW na lata 2014-2020 – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Obrowo poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Realizacja operacji wpłynie na poprawę infrastruktury technicznej, rozwój gospodarczy na terenie gminy oraz przyczyni się do poprawy warunków bytowych. Operacja przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 6B - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu.

Zadania w ramach projektu obejmują:

 1. Roboty ziemne ks grawitacyjnej
 2. Roboty montażowe ks grawitacyjnej
 3. Roboty ziemne ks tłocznej
 4. Roboty montażowe ks tłocznej
 5. Sieciowe przepompownie ścieków
 6. Przyłącza grawitacyjne
 7. Przełożenie sieci wodociągowej -
  roboty ziemne (kolizje)
 8. Przełożenie sieci wodociągowej -
  roboty ziemne (kolizje)

 

W wyniku realizacji projektu liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych wyniesie 137 szt., natomiast planowana liczba odbiorców operacji korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej wyniesie 548 osób (Silno).
Wielkość produkcji ścieków - 30 003 m3/rok.

Projekt w trakcie przygotowania do realizacji

 

Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Gospodarka wodno- ściekowa

Realizator: 

Gmina Obrowo

  

 

Przejdź do początku strony