Przejście do sekcji:

Treść strony - Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie

Tytuł projektu
Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 „Region przyjazny środowisku”
Działanie 4.6 „Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT”


Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 022 963,79zł
Kwota dofinansowania: 802 699,25zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
04.05.2017r. – 28.12.2018 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i poczty oraz przystosowanie go do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych.

Zadania w ramach projektu obejmują:

 1. Prace przygotowawcze:
 • dokumentacja projektowa,
 • studium wykonalności.
 1. Roboty budowlane - prace przebudowy i rozbudowy budynku
 2. Promocja projektu:
 • tablica informacyjna i pamiątkowa,
 • informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy (w ramach środków własnych Beneficjenta),
 • inne narzędzia, zgodnie z Wytycznymi (również w ramach środków własnych Beneficjenta).

Powyższe działania w pełni rozwiązują zidentyfikowane problemy oraz przyczyniają się do realizacji celów określonych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt realizuje także wskaźniki wyznaczone dla Poddziałania 4.62. w SZOOP Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu zostały ustalone na podstawie zidentyfikowanych problemów i stanowią realne ich rozwiązanie. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zasobów kulturowych Gminy Obrowo. Wynikającymi z niego celami szczegółowymi są:

- udostępnienie funkcjonalnej infrastruktury na cele prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej,

- zwiększenie poziomu dostępności do instytucji kultury dla mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych,

- zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i osiedleńczej Gminy Obrowo,

- zwiększenie liczby mieszkańców Gminy korzystających z zasobów kulturowych regionu.

Wyżej sformułowane cele przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Zwiększenie atrakcyjności kulturalno-osiedleńczej Gminy Obrowo wpłynie pozytywnie na wzrost gospodarczy tej jednostki samorządu terytorialnego ze względu na zwiększenie wpływów z podatków nowych mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców korzystających z zasobów kulturowych regionu także ulegnie zwiększeniu dzięki dostępowi do zmodernizowanej infrastruktury i możliwości poszerzenia dotychczasowej oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Poprzez remont infrastruktury i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w gminie poprawi dostępność do dóbr kultury dla tych osób, co pozytywnie wpłynie na realizację zasady niedyskryminacji w miejscowości Obrowo. Natomiast udostępnienie funkcjonalnej infrastruktury na cele prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju kreatywności i talentów artystycznych wśród mieszkańców regionu. 

W ramach projektu „Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie” planuje się następujący zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie dokumentacji projektowej, roboty remontowo-budowlane oraz promocja projektu.

Program funkcjonalny obiektu:

 1. świetlica mieszcząca od 30 do 60 osób (z możliwością wykorzystywania jej do spotkań, imprez kulturalnych ok. 150m2),
 2. pomieszczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizowanie wystaw, wernisaży, itp. ok. 70m2,
 3. pomieszczenie dla Kół zainteresowań ok.60 m2;
 4. zaplecze gospodarcze i socjalne,
 5. ciągi komunikacyjne, szatnia i WC ( dla  osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Roboty budowlane:

- wymiana posadzki,

- dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych (pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz balustrada),

- docieplenie ścian płytami styropianowymi,

- izolacje przeciwwilgociowe,

- położenie nowych tynków,

- malowanie ścian,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Okna typowe PCV szklone podwójnie o współczynniku przenikania ciepła mniejszym niż 2,0 W/mxk z nawietrzakami. Drzwi zewnętrzne aluminiowe a wewnętrzne płytowe.),

- wymiana pokrycia dachowego,

- montaż rur spustowych i rynien PCV,

- montaż instalacji elektrycznych (nowe przewody, puszki oraz wymiana oświetlenia na świetlówki),

- montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych (wymiana rur, wymiana grzejników, montaż wyposażenia sanitariatu),

- montaż systemu wentylacji.

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i technologiczne spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska, jak również w istotny sposób wpływają na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Przy pracach uwzględniono nowe technologie i materiały dostępne na rynku. Żaden z elementów żadnej z faz realizacji projektu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania robót planuje się wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót remontowych w celu ograniczenia zagrożeń. Planowane do wykorzystania materiały charakteryzują się korzystnym stosunkiem ceny do jakości. Zakłada się, że wszystkie prace remontowe prowadzone będą z wykorzystaniem najlepszych dostępnych obecnie technologii. W okresie gwarancyjnym, określonym w umowie z Wykonawcą, usuwane będą wszelkiego typu usterki. Zastosowane rozwiązania mają zapewnić jak najdłuższą eksploatację przedmiotów powstałych w wyniku realizacji projektu bez konieczności ponoszenia nakładów odtworzeniowych w krótkim okresie czasu.

W ramach działań promocyjnych na stronie internetowej Urzędu Gminy zostanie zamieszczona informacja dotycząca projektu wraz z komunikatem o udziale środków Unii Europejskiej w inwestycji. Ponadto, zostanie umieszczona tablica informacyjna i pamiątkowa.

Realizacja celów niniejszego przedsięwzięcia będzie mierzona wskaźnikami określonymi dla 4.6.2. Wskaźniki produktu to: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] – wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 1, Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [szt.]  – wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 1. Wskaźniki rezultatu w okresie trwałości 5 lat – wartość bazowa: 0, rok 2019 – 1250, 2020–1400, 2021–1600, 2022 – 1800, 2023 – 2100; Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9) odwiedziny/rok - wartość bazowa:1000, rok 2019–1250, 2020–1400, 2021–1600, 2022–1800, 2023–2100.

Ze względu na fakt, iż budynek objęty niniejszym przedsięwzięciem nie jest obiektem zabytkowym, projekt nie będzie realizował wskaźników związanych z zabytkami ruchomymi i nieruchomymi.

 

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 

UkryjMetryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Kultura

Realizator: 

Gmina Obrowo

  

 

Przejdź do początku strony