Przejście do sekcji:

Treść strony - Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie

Tytuł projektu
Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 „Region przyjazny środowisku”
Działanie 4.6 „Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT”


Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 792 127,75 zł
Kwota dofinansowania: 636 240,09 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
20.04.2016r. – 19.04.2019 r.

Opis projektu:
Przedmiotowy projekt dotyczy rewaloryzacji parku przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie. Zakres planowanych prac obejmuje w szczególności renowację zieleni, remont nawierzchni dróg, parkingów, chodników i ścieżek, budowę nowych urządzeń rekreacyjnych oraz małej architektury i nasadzeń. 

Zadania przewidziane w ramach projektu obejmują:

 1. Prace przygotowawcze:
 • dokumentacja projektowa,
 • studium wykonalności.
 1. Roboty budowlane
 2. Elementy małej architektury
 3. Nadzór inwestorski
 4. Promocja projektu:
 • tablica informacyjna i pamiątkowa,
 • informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy (w ramach środków własnych Beneficjenta),
 • inne narzędzia, zgodnie z Wytycznymi (również w ramach środków własnych Beneficjenta).

Powyższe działania w pełni rozwiązują zidentyfikowane w niniejszym dokumencie problemy oraz przyczyniają się do realizacji celów określonych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt realizuje także wskaźniki wyznaczone dla Poddziałania 4.6.3. w SZOOP Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Podstawowym celem Działania 4.6.3 Wzmocnienie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej w regionie. Rezultaty uzyskane w niniejszym projekcie w sposób bezpośredni wpisują się w realizację celów określonych w SZOOP RPO WKP na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku.

Celem głównym realizacji projektu jest utworzenie terenów zieleni w miejscowości Obrowo, wpływające na rozwój efektywności mechanizmu ochrony bioróżnorodności biologicznej.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele pośrednie:

 • Cel pośredni 1 – Poprawa jakości nawierzchni drogowych,
 • Cel pośredni 2 – Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, wpływające na jakość zieleni w miejscowości Obrowo,
 • Cel pośredni 3 – Przywrócenie pierwotnego układu kompozycyjnego parku,
 • Cel pośredni 4 – Ograniczenie występowania gatunków inwazyjnych.

Ponadto, analiza stanu istniejącego wykazuje szereg ubytków i naruszenie integralności tkanki architektoniczno-krajobrazowej terenu inwestycji. Możliwość realizacji projektu przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego w znacznym stopniu zapobiegnie fragmentacji podmiejskich terenów zieleni.

Opis stanu projektowego

Wycinka

W projekcie zieleni wskazuje się do usunięcia drzewa i krzewy będące w złym stanie zdrowotnym lub kolidujące z planem zagospodarowania terenu. Na wskazanych do wycinki egzemplarzach drzew nie stwierdzono gniazdowania ptaków. Nie stwierdzono u drzew przeznaczonych do usunięcia, obecności jak i śladów bytowania gatunków roślin i zwierząt prawnie chronionych.

Zieleń

Układ zieleni dostosowany został do istniejącej zabudowy, funkcji ekosystemowych terenów miejskich Torunia i proponowanego systemu drogowego. Wprowadzono nasadzenia o charakterze szpalerowym wzdłuż zachodniej i częściowo wschodniej granicy obszaru opracowania dla izolacji widokowej od przylegającej zabudowy. Zaznaczono przebieg dwóch dróg prowadzących w kierunku Urzędu Gminy poprzez wprowadzenie nasadzeń o charakterze alejowym. Kompozycję przestrzenną parku wzbogaca układ bylin i roślin okrywowych w miejscach reprezentacyjnych oraz we wnętrzach parkowych. Ważnym elementem w kompozycji parku jest zaprojektowany podjazd.

Łącznie zaprojektowano:

 • do posadzenia:

o        37 sztuk drzew liściastych,

o        3 sztuki drzew iglastych,

o        1825 sztuk krzewów liściastych,

o        200 sztuk krzewów iglastych,

o        1125 sztuk bylin,

o        1400 sztuk roślin okrywowych,

o        2600 sztuk roślin sezonowych.

 • trawnik do założenia na powierzchni 214 m2,
 • trawnik do rekultywacji na powierzchni 3186 m2.

Wprowadzana struktura gatunkowa szaty roślinnej jest zgodna z okresem historycznym, z którego pochodzi założenie dworsko-parkowe, ewentualne zmiany gatunkowe mieszczą się w ujęciu taksonomicznym w obrębie odmian i form botanicznych mających na względzie ulepszenie cech reprezentowanych przez historyczne formy roślinne. Wprowadzenie na terenie parku w/w składu gatunkowego drzew i krzewów przyczyni się do wzbogacenia kolorystyki liści szaty roślinnej oraz różnorodności barw i kształtów kwiatów w okresie kwitnienia większości krzewów oraz niektórych drzew.

W obrębie parku, na terenach otwartych, dostatecznie nasłonecznionych przewiduje się założenie trawników dywanowych, z zastosowaniem mieszanek traw gotowych – ok. Gazon lub zestawu: kostrzewa czerwona „Leo” (45 %), mietlica pospolita „Igeka” (45 %), życica trwała „Gazon” (10 %) najlepiej w okresie wiosenno-letnim (kwiecień – maj) lub wczesnojesiennym, (sierpień). Wysiane nasiona przykrywamy 0,5 – 1 cm warstwą ziemi.

Branża drogowa

W ramach prac drogowych przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni drogi, parkingów, chodników i placów polegającego na rozbiórce części nawierzchni, sfrezowaniu nawierzchni asfaltobetonowej, betonowej i wykonaniu nowych. Ponadto przewiduje się wykonanie w parku urządzeń do ćwiczeń, ustawieniu ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych.

Zakres robót nawierzchniowych przedstawia się następująco:

 • nawierzchnia drogi dojazdowej i placu- 1395 m2
 • nawierzchnia parkingów - 475 m2
 • nawierzchnia chodnika z płyt granitowych - 118 m2
 • nawierzchnia chodnika z kostki granitowej - 82 m2
 • nawierzchnia chodnika w parku - 619 m2
 • krawężniki kamienne surowo łupane 12/25 cm - 600 mb
 • obrzeża 8/30 cm - 105 mb
 • krawężniki betonowe 15/22 - 28 mb
 • opaska z kamienia granitowego 8/10 cm - 129 m2
 • podział parkingów 168x0,12 m - 168 mb

Mała architektura

W parku wyznaczono miejsca w których zlokalizowano urządzenia do ćwiczeń w trzech zestawach: drążek+poręcze, orbitek+biegacz, surfer+twister. Na planie sytuacyjnym wyznaczono strefę bezpieczeństwa dla urządzeń, oraz utwardzenie nawierzchni w formie placyku.

W wyznaczonych miejscach ustawione zostaną 4 kosze na śmieci. Na terenie rozmieszczono 9 ławek z oparciem. Przewidziano 3 stojaki na rowery. Stojaki rowerowe wykonane zostaną na stanowisku parkingowym w kształcie odwróconej litery U.

Inwestycja, poprzez realizację działań infrastrukturalnych oraz odpowiednią promocję, przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych.

W ramach działań promocyjnych na stronie internetowej Urzędu Gminy zostanie zamieszczona informacja dotycząca projektu wraz z komunikatem o udziale środków Unii Europejskiej w inwestycji. Ponadto, zostanie umieszczona tablica informacyjna i pamiątkowa.

Wskaźniki

Wskaźnik produktu:

Powierzchnia wspartych miejskich terenów zieleni – 0,72 ha

Wartość bazowa (2017 rok) – 0

Wartość w w roku docelowym:

2019 - 0,72 ha

Wskaźnik rezultatu:

Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego

stanu ekosystemów – 0,72 ha

Wartość bazowa (2018 rok) – 0

Wartość w okresie trwałości:

2020 - 0,72 ha

2021 - 0,72 ha

2022 - 0,72 ha

2023 - 0,72 ha

2024 - 0,72 ha

 

 

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 

UkryjMetryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Środowisko naturalne

Realizator: 

Gmina Obrowo

  

 

Przejdź do początku strony