Przejście do sekcji:

Treść strony - Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo

 • akademia_zdolnych

Stypendia „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” za rok 2020/2021 

Głównym powodem utworzenia przez Gminę Obrowo programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”, było stworzenie na terenie gminy pozaszkolnego systemu motywacji do pracy nad rozwijaniem talentów uczniów zdolnych oraz pomoc uczniom wybitnie uzdolnionym. Poprzez „Akademię Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” chcemy promować uczniów zdolnych, a także motywować uczniów do dalszego systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań. Ważne jest też promowanie pozytywnych wzorców aktywności i zaangażowania. W dłuższej perspektywie mamy nadzieję, że wzrośnie liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, czy olimpiad. 

Program skierowany jest do uczniów szkół pobierających naukę na terenie Gminy Obrowo. 
Realizacja programu odbywać się będzie przede wszystkim w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Obrowo. Za rok szkolny 2020/2021 przyznanych zostało 10 stypendiów jednorazowych w wysokości 3.000,00 zł brutto na ucznia oraz 10 nagród specjalnych dla wyróżnionych. Każdy stypendysta otrzymał certyfikat potwierdzający przynależność do „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”

Stypendia są przyznawane uczniom w trzech kategoriach:

 1. za wybitne wyniki w nauce;
 2. za wybitne osiągnięcia artystyczne;
 3. za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10.
 2. są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministerstwo właściwe ds. oświaty, Kuratora Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen, o której mowa w pkt 1.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
 2. są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;
 3. są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Stypendia za osiągnięcia sportowe mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. są zdobywcami w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim - minimum III miejsca lub na szczeblu ogólnopolskim - minimum V miejsca.
 2. są finalistami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe o charakterze międzynarodowym.
 3. są reprezentantami kadry narodowej.

Niezbędnym kryterium jest posiadanie minimum dobrej oceny z zachowania. Dodatkowym punktowanym kryterium jest zaangażowanie w działalność społeczną, działalność na rzecz społeczności lokalnej.

W pierwszej edycji „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” zostało przyznanych 10 stypendiów po 3.000,00 zł brutto dla uczniów szkół pobierających naukę na terenie gminy Obrowo, w tym: 1- za wysokie osiągnięcia artystyczne, 7 -  za wysokie wyniki w nauce oraz 2 stypendia -  za wysokie osiągnięcia w sporcie.  Przyznano także 10 wyróżnień. Osoby wyróżnione otrzymały dyplom oraz nagrodę rzeczową.  

Do stypendium zgłoszono 87 wniosków, z czego 3 wnioski odpadły na etapie oceny formalnej. Do oceny merytorycznej zostały w związku z tym zakwalifikowane 84 wnioski. Najwięcej podań, bo aż 66 podań nadesłano do kategorii stypendium za osiągnięcia naukowe, 5 wniosków - do kategorii za osiągnięcia artystyczne oraz 13 podań – za osiągnięcia sportowe. 

Wśród kandydatów przeważały dzieci z bardzo dobrymi, a nawet świetnymi wynikami w nauce, sporcie, kulturze. Jednak celem programu jest promowanie uczniów osiągających wybitne  wyniki w nauce, kulturze, sporcie. Wśród nagrodzonych są uczniowie posiadający wiele osiągnięć i sukcesów (niejednokrotnie w wielu dziedzinach - nie tylko w wybranej dyscyplinie sportu, czy kultury, ale do tego świetnie się uczą, a na olimpiadzie przedmiotowej osiągnęli znaczące wyniki). 

W dniu 1 lipca 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” za rok 2020/2021. 

Przejdź do początku strony