Przejście do sekcji:

Treść strony - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przy Urzędzie Gminy Obrowo działa Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie. Komisja pracuje w lokalu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie, przy ul. Aleja Lipowa 27. Członkowie Komisji pełnią dyżury w ostatni czwartek  miesiąca od godz. 15.15 do godz. 17.00.

Gminna Komisja prowadzi w szczególności działania w zakresie określonym w ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  w zakładzie lecznictwa odwykowego. Przedmiotem działania Gminnej Komisji jest prowadzenie zadań związanych z problematyką uzależnień na terenie gminy Obrowo w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Do zadań szczególnych GKRPA należy podejmowanie działań mających na celu motywowanie osób pijących w sposób problemowy tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylających się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócających spokój lub porządek publiczny (art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2021r. poz.1119 ze zm.) do podjęcia leczenia odwykowego.  GKRPA przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinie. Postępowanie o zastosowanie leczenia odwykowego rozpoczyna się złożeniem wniosku o leczenie odwykowe do GKRPA. 

Członkowie Komisji podczas pełnionych  dyżurów przyjmują wnioski o wszczęcie procedury zmierzającej do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu – od każdej osoby dorosłej, od osób bliskich, członków rodzin, osób chcących pozostać anonimowymi, instytucji (szkoły, GOPS, sądowej służby kuratorskiej, prokuratora, policja itp.)

Formularz wniosku znajduje się poniżej.

Po złożeniu stosownego wniosku osoba zgłoszona otrzymuje drogą pocztową wezwanie na posiedzenie GKRPA w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do zaprzestania nadużywania alkoholu i rozpoczęcia leczenia odwykowego. Bliższe informacje można uzyskać na miejscu od członków GKRPA (w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, pokój nr 6 ( nr telefonu 56 678 60 22 wew. 155) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie ulica Aleja Lipowa 27, pokój nr 15) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 678 60 22 wew. 127)

Poza tym do zadań GKRPA należy:

 • opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży iw miejscu sprzedaży,
 • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób nadużywających alkohol i znęcających się fizycznie lub psychicznie nad członkami rodziny,
 • kierowanie na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób nadużywających alkohol,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
  coroczne opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 • projektowanie zakresu i sposobu wykorzystania środków funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych
  przygotowywanie rocznych planów pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • diagnozowanie stanu problemów alkoholowych w gminie,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • współdziałanie i popieranie działalności organów samorządu, mieszkańców i organizacji społecznych w zakresie krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz udzielanie im pomocy,
 • przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom,
 • przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem
 • przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

 

Przejdź do początku strony