Przejście do sekcji:

Treść strony - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z właściwymi przepisami, w naszej gminie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jej skład wchodzą specjaliści, którzy wiedzą jak pomagać w walce z uzależnieniami. Z członkami Komisji można kontaktować się codziennie w godzinach pracy urzędu, tel. 56 678 60 22 wew. 155, e-mail ewid@obrowo.pl Dyżury GKRPA odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca.

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165, 240) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Uchwała nr XL/348/2022 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to Komisja powołana i działająca na podstawie ww. ustawy, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tej ustawy, a także ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa naturalnie i w naszej gminie. Działa ona w oparciu o regulamin (publikujemy go poniżej w zarządzeniu wójta), realizując ww. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii.

W skład naszej GKRPA wchodzą następujące osoby: 

 1. Wiesława Tatera – przewodnicząca
 2. Katarzyna Ziółkowska – wiceprzewodnicząca
 3. Ewa Kosztowna – wiceprzewodnicząca
 4. Agnieszka Trzcińska -  członek
 5. Katarzyna Murawska – członek
 6. Dariusz Machajewski – członek
 7. Bogusław Badaszewski – członek
 8. Ewa Nowak – członek

Pani Wiesława Tatera jest wieloletnią, wysoko wyspecjalizowaną terapeutką uzależnień. Jest certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień, pracowniczką Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu.

Z członkami Komisji można kontaktować się codziennie w godzinach pracy urzędu, tel. 56 678 60 22 wew. 155, e-mail ewid@obrowo.pl Dyżury GKRPA odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) od godziny 15.15 do 17.00  w budynku, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Kultury, tj. w Obrowie przy ul. Aleja Lipowa 29.

Posiedzenia Komisji odbywają się również w zależności od potrzeb.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie przyjmuje wnioski o leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Obrowo. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w pokoju nr 7 (parter) , w godz. 7.15 – 15.15 poniedziałek, środa, czwartek, 7.15 -16.15 wtorek, 7.15 - 14.15 piątek.

Formularz wniosku publikujemy poniżej wraz z zarządzeniem wójta ws. powołania składu GKRPA w Obrowie.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach poradni, informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu.

Najlepiej jest, gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja itp. Również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją choroba alkoholową:

 • powodują rozkład życia rodzinnego,
 • powodują demoralizację nieletnich,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • uchylają się od pracy.

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek, zawierający szczegółowe dane zgłaszanej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie, informacje z Policji itp., należy je zabrać ze sobą celem dołączenia do akt sprawy. Składający wniosek może zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby pijącej. Ponadto w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować w sądzie jako świadek.

Na podstawie wypełnionego wniosku, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które przesyłane jest listem poleconym.

Komisja przyjmuje również wnioski o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z członkami Gminnej Komisji. Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Obrowo publikujemy poniżej, wraz z zarządzeniem wójta.

Przejdź do początku strony