Przejście do sekcji:

Treść strony - maj

Druga edycja „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”

Już po raz drugi przyznamy 10 stypendiów po 3 000 zł na ucznia oraz certyfikat potwierdzający przynależność do elitarnego grona stypendystów. Rozpoczynamy nabór wniosków do Akademii Zdolnych. Stypendia przyznamy w trzech kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za wybitne osiągnięcia sportowe. Program skierowany jest do uczniów szkół pobierających naukę na terenie naszej gminy.

Pogram skierowany jest do uczniów szkół pobierających naukę na terenie gminy Obrowo. Jego realizacja odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy. Za rok szkolny 2021/2022 przyznanych zostanie 10 stypendiów jednorazowych w wysokości 3.000,00 zł na ucznia. Każdy stypendysta otrzyma certyfikat potwierdzający przynależność do „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo.”

Stypendia będą przyznawane uczniom w trzech kategoriach:

 • za wybitne wyniki w nauce;
 • za wybitne osiągnięcia artystyczne;
 • za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendia za wyniki w nauce

mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10.
 2. są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministerstwo właściwe ds. oświaty, Kuratora Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen, o której mowa w pkt 1.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne

mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
 2. są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;
 3. są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Stypendia za osiągnięcia sportowe

mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. są zdobywcami w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim - minimum III miejsca lub na szczeblu ogólnopolskim - minimum V miejsca;
 2. są finalistami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe o charakterze międzynarodowym;
 3. są reprezentantami kadry narodowej.

Niezbędnym kryterium jest posiadanie minimum dobrej oceny z zachowania. Dodatkowym kryterium jest zaangażowanie w działalność społeczną i/lub działalność na rzecz społeczności lokalnej (w tym roku wprowadzony został ujednolicony wzór zaświadczenia o wolontariacie lub działalności na rzecz społeczności lokalnej społecznej).

Laureaci Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo za ubiegły rok szkolny mogą się ponownie ubiegać o stypendium.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (poniżej zamieszczamy wniosek do pobrania) należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w terminie do dnia 24.06.2022 do godz. 14.15 do sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo (w przypadku przesłania wniosku pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do urzędu).

Posiedzenie komisji odbędzie się w dniach 28-29.06.2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone 30.06.2022 r. Uroczysta gala „Akademii Zdolnych” odbędzie się 14 lipca br. w godzinach przedpołudniowych. 

Uchwała nr  XV/211/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2021r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” oraz określenia warunków przyznawania stypendium i nagród rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”
 

Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z zasadami ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Obrowo

Wróć

Przejdź do początku strony