Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejewice wraz z przepompownią ścieków

Plan 185.000zł. Wykonanie 60.762,00zł.
Realizacja 32,84%
Wydatkowano środki na uregulowanie należności według częściowego protokołu odbioru wykonanych robót związanych z budową kanalizacji.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

Budowa wodociągu w miejscowościach Silno – Obory - Smogorzewiec

Plan 220.000zł. Wykonanie 199.024,74zł.
Realizacja 90,47%
Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych. Zgodnie z podpisaną umową w roku 2021 dokonano dostawy materiałów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Zadanie kontynuowane w roku 2022

Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo

Plan 139.600zł. Wykonanie 137.358,27zł.
Realizacja 98,39%
Zakupiono materiały wodociągowe do realizacji inwestycji w kwocie 6.978,27zł. oraz opłacono wykonanie wodociągu na kwotę 130.380zł. W ramach zadania wykonano wodociąg fi 225 i fi 160.

Zadanie kontynuowane będzie w 2022 roku.

Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą

Plan 70.000zł. Wykonanie 29.871,04zł.
Realizacja 42,67%
Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych na kwotę 13.200zł. Zakupiono materiały niezbędne do wykonania części przedmiotowej inwestycji na kwotę 5.637,04zł. oraz zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej w Osieku ul. Storczykowa
na kwotę 8.634zł. Wykonano inwentaryzację sieci o długości 211mb. na kwotę 2.400zł.

Zadanie kontynuowane w roku 2022.

Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo

Plan 262.000zł. Wykonanie 261.078,59zł.
Realizacja 99,65%
Wydatkowano środki na wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych na kwotę 51.405zł. Wykonano dokumentację projektu budowlanego kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej (część I) na kwotę 35.670zł. Zgodnie z podpisaną umową dokonano zakupu
części materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego na kwotę 174.003,59zł..

Zadanie kontynuowane w roku 2022.

Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo

Plan 41.500zł. Wykonanie 39.708,44zł.
Realizacja 95,68%
W 2021 roku dokonano zakupu materiałów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania na łączną kwotę 33.208,44zł. Wykonano inwentaryzację zadania na kwotę 6.500zł. W ramach tej inwestycji wybudowano sieć wodociągową fi90 o długości 712mb oraz fi110 o długości 593mb wraz z 4 hydrantami.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo

Plan 91.340zł. Wykonanie 37.646,40zł.
Realizacja 41,22%
W roku 2021 kwotę 27.896,40zł. wydatkowano na wykonanie wytyczenia fundamentowania oraz kwotę w wysokości 9.750zł. za wznowienie granic działki niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzewo - Zębowiec

Plan 3.660zł. Wykonanie 3.654,46zł.
Realizacja 99,85%
Zakupiono materiały na potrzeby realizacji zadania na kwot e 2.954,46zł. oraz wykonano inwentaryzację sieci wodociągowej na kwotę 700zl. W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci wodociągowej o długości 680 mb.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa wodociągu w miejscowości Kawęczyn

Plan 113.265zł. Wykonanie 113.263,89zł.
Realizacja 100%
Wydatkowano środki na zakup materiałów do realizacji zadania na łączną kwotę 80.368,64zł., usługi koparko – ładowarką na kwotę 19.895,25zł. oraz wykonano częściowa inwentaryzację przedmiotowego zadania na kwotę 13.000zł.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno

Plan 500.000zł. Wykonanie 426.970,00zł.
Realizacja 85,39%
Zadanie wieloletnie realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2021 dokonano częściowej zapłaty za wykonany zakres prac na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych protokołów częściowego odbioru robót na łączna kwotę 416.970zł. Na prowadzenie nadzoru budowlanego w roku 2021 wydatkowano kwotę 10.000zł.

Zadanie kontynuowane w 2022 roku.

Przejdź do początku strony