Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje budowlane i termomodernizacyjne

  • SP Obrowo

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie

Plan 1.921.000zł. Wykonanie 1.843.483,59zł.
Realizacja 95,96%
Zadanie realizowane jest przy współudziale środków unijnych oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wykonano w 58% roboty termomodernizacyjne w tym demontaż i montaż stolarki okiennej, remont pomieszczeń kotłowni i składu opalu, demontaż istniejącej instalacji, rurociągi, c.o. Prace związane z rozbudową budynku szkoły zostały zrealizowane w 100% (w tym roboty rozbiórkowe, fundamentowe, murowe, częściowo elewację, dach wraz z odwodnieniem, stolarkę okienną oraz drzwiową).

Na rozbudowę szkoły wydatkowano łącznie 906.084,86zł. w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 306.084,86zł.
Ze środków RFIL w wysokości 72.885zł. wykonano prace dodatkowe zgodnie z protokołami konieczności.
Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2021 przy współudziale środków unijnych.

  • Pałac w Zębowie

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo

Plan 467.891zł. Wykonanie 391.613,11zł.
Realizacja 83,70%
Poniesiono wydatki za nadzór inwestorski w kwocie 22.000zł., tablicę informacyjną oraz za roboty termomodernizacyjne w 22,13% tj. docieplenie fasad, renowację wieży, docieplenie dachu, roboty towarzyszące w kwocie 367.153,11zł.

Zadanie kontynuowane w 2021 roku.

Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsieczno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Plan 1.971.000zł. Wykonanie 1.893.449,47zł.
Realizacja 96,07%
Zadanie realizowane przy współdziel środków unijnych.
W ramach zadania wykonano projekt budowlany i kosztorys inwestorski. Opracowano wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności. Wykonano mapy do celów projektowych. Wykonano izolację ścian fundamentowych i tylnych do wysokości okien, zmieniono konstrukcję i pokryto dach oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nowe posadzki betonowe oraz ocieplenie ścian.
Zmieniono sposób ogrzewania budynku. Wymieniono instalację elektryczną oraz wodno – kanalizacyjną. Wykonano tynki wewnętrzne i malowanie. Zagospodarowano teren wokół budynku. Zakupiono sprzęt do wyposażenia kuchni oraz akcesoria kuchenne i gospodarstwa domowego, nabycie sprzętu elektronicznego, mebli, gier planszowych oraz mat gimnastycznych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

  • budynek w Sąsiecznie przed remontem
  • budynek w Sąsiecznie po remoncie

Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo

Plan 672.664zł. Wykonanie 652.569,12zł.
Realizacja 97,01%
W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny i budowlany oraz przyłącze kablowe energetyczne. W ramach inwestycji powstał wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony budynek pełniący funkcję zaplecza sportowego wraz z budową parkingu i dojścia do budynku z kostki betonowej. Powierzchnia zabudowy 33,8m2, powierzchnia użytkowa 282,03m2, kubatura 846,09m3. Infrastruktura techniczna obiektu
obejmowała prace: zapotrzebowanie w wodę – projektowane przyłącze wodociągowe z sieci gminnej, ścieki bytowe – projektowane przyłącze kanalizacyjne do projektowanej wg odrębnego opracowanie gminnej sieci kanalizacyjnej, zapotrzebowanie w energię elektryczną, zapotrzebowanie w energię cieplną, własna kotłownia gazowa, przyłącze gazowe, przyłącze elektroenergetyczne, odprowadzenie wód opadowych z dachu i parkingu do projektowanego odrębnego zbiornika powierzchniowego. Wykonano przyłącze do sieci gazowej o długości 107m. W roku 2020 ze środków RFIL wydatkowano na to zadanie kwotę 129.905,40zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

  • 7f8ae-DSC_7004
  • 90484-DSC_7001
  • 9f014-DSC_7006
  • aad91-inline__531582_2097

Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w Miejscowości Obrowo

Plan 25.745zł. Wykonanie 25.745zł.
Realizacja 100%
Wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 745zł oraz dokumentację projektowo-techniczną w kwocie 25.000zł.

Planowana kontynuacja zadania w latach następnych przy współudziale środków unijnych.

Przejdź do początku strony