Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno – II etap

Plan 7.000zł. Wykonanie 6.990,00zł.
Realizacja 99,86%
Wydatkowano środki na usługi geodezyjne związane ze wznowieniem granic.

Inwestycja planowana do realizacji przy współudziale środków unijnych w latach następnych.

Budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory - Smogorzewiec

Plan 81.722zł. Wykonanie 81.721,20zł.
Realizacja 100%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową: projekt budowlany, specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, operat dendrologiczny.

Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo

Plan 149.328zł. Wykonanie 149.327,80zł.
Realizacja 100%

Zakupiono materiały wodociągowe do realizacji inwestycji w kwocie 81.232,66zł. oraz opłacono wykonanie wodociągu na kwotę 59.185,14zł. W ramach zadania wykonano wodociąg DN 225 – 775mb, DN 160 – 103mb, DN110 – 104mb wraz z dwoma hydrantami.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzewo - Zębówiec

Plan 52.099zł. Wykonanie 44.593,67zł.
Realizacja 85,59%
Wykonano projekt magistrali wodociągowej oraz zakupiono materiały wodociągowe na kwotę 30.976,67zł. do realizacji inwestycji.

Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo

Plan 49.915zł. Wykonanie 49.915,00zł.
Realizacja 100%
Wydatkowano środki na usługi geodezyjne związane z realizacją zadania.

Zadanie realizowane będzie w roku 2021.

Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo

Plan 17.757zł. Wykonanie 17.756,38zł.
Realizacja 100%
Wydatkowano środki na zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania.

Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Głogowo (ul. Sarnia i ul. Wilcza)

Plan 16.139zł. Wykonanie 16.138,25zł.
Realizacja 100%
Wydatkowano środki na usługi geodezyjne w kwocie 2.167zł. oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 13.971,25zł. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową DN 160 -280mb oraz przebudowano wodociąg na długości 105mb.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Głogowo

Plan 13.772zł. Wykonanie 13.762,77zł.
Realizacja 99,93%
Wydatkowano środki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 11.980,77zł. oraz wykonano inwentaryzację kanalizacji tłocznej na kwotę 1.782zł.
W ramach zadania wykonano 310 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z 18 przyłączami.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno

Plan 9.350zł. Wykonanie 9.349,92zł.
Realizacja 100%
Wydatkowano środki na usługi geodezyjne w kwocie 3.564zł. oraz zakup materiałów do realizacji zadania w kwocie 5.785,92zł. Wykonano sieć wodociągową DN 160 – 380mb.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głogowo

Plan 36.700zł. Wykonanie 36.692,20zł.
Realizacja 99,98%
Wydatkowano środki na zakup materiałów do realizacji zadnia. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową DN 160 – 300mb wraz z 18 przyłączami i 2 hydrantami.

Przejdź do początku strony