Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje drogowe, oświetlenie

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno- Zimny Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa

Plan 1.104.528zł. Wykonanie 973.309,68zł.
Realizacja 88,12%
Wydatek dotyczył wykupu gruntów pod ścieżkę rowerową w m. Osiek nad Wisłą, Sąsieczno na kwotę 72.010zł.
Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na budowę drogi rowerowej w wysokości 901.299,68zł. zgodnie z zawartą umową na częściowe pokrycie udokumentowanych wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (prace budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntów, koszty osobowe).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 404.700 zł. Wykonanie 404.603,05zł.
Realizacja 99,98%
Wykonano podbudowy na następujących drogach:
- ul. Osikowa w Brzozówce w kwocie 77.379,30 zł, (korytowanie i utwardzenie drogi na powierzchni 1398m2).
- ul. Sosnowa w Silnie w kwocie 90.000,00zł. (korytowanie i utwardzenie drogi na odcinku 1000m o powierzchni 4500m2).

Wykonano mapy sytuacyjne ul. Szembeka w Szembekowie w kwocie 5.215,00zł
Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Łążynek” w kwocie 55.350zł
Dokonano modernizacji nawierzchni drogowej ul. Miodowa w miejscowości Obory – 24.741,45zł.
Wykonano korytowanie i utwardzenie ul. Sarnia Skałka w Sąsiecznie – 56.385zł. (korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 1066,08m2).
Wykonano korytowanie i utwardzenie ul. Babiego lata w Sąsiecznie – 1.000,65zł. (korytowanie i utwardzenie drogi gminnej).
Dokonano utwardzenia nawierzchni drogowej ul. Polna w Obrowie – 10.953,15zł. (utwardzenie poboczy frezowiną o powierzchni 1500mb).
Dokonano modernizacji ul. Okrężnej w miejscowości Brzozówka – 83.578,50zł. (nowa instalacja odwodnienia z wpustami, korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 1030m2, grubość podbudowy 20 cm wykonana z gruzu betonowego i naturalnego kamienia łamanego.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 969.227zł. Wykonanie 206.779,05zł.
Realizacja 21,33%
Wydatkowano środki własne na wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych na kwotę 41.720zł.
W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano mapy sytuacyjne do celów projektowych na kwotę 52.150zł., częściowo opłacono usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na kwotę 58.500zł. oraz dokonano modernizacji nawierzchni drogowej ul. Brzozowa w Oborach (korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 983m2) na kwotę 54.409,05zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988

Plan 927.767zł. wykonanie 927.765,44zł.
Realizacja 100%
Zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowano drogę gminną w miejscowości Szembekowo ul. Osiedlowa tj. rozbiórka elementów drogowych, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonano zjazdy z kostki brukowej, chodniki, przystanek autobusowy oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego – w kwocie 895.415,40zł. Ponadto poniesiono wydatek na wznowieniem granic działek w kwocie 10.220zł oraz na wycinkę drzew w kwocie 19.980zł.
Zakupiono tablice informacyjne z kwocie 2.150,04zł.

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Obory wraz z wykonaniem pętli autobusowej

Plan 73.100zł. Wykonanie 73.062,00zł.
Realizacja 99,95%
Wykonano korytowanie i utwardzenie terenu. Zamontowano krawężniki i ułożono z kostki brukowej pętlę autobusową. Zamontowano wiatę przystankową oraz nasadzono zieleń.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy

Plan 59.720zł. Wykonanie 50.133,11zł.
Realizacja 83,95%
Zakupiono i zamontowano lampy hybrydowe w następujących miejscowościach:
- Osiek ul. Radosna - 2 szt.,
- Głogowo ul Olszynowa - 2 szt., (dodatkowo przewiert sterowany)
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Zawały.
Zakupiono lampę LED oraz uchwyty do lampy ul. Olszynowa w Głogowie.

Przejdź do początku strony