Przejście do sekcji:

Treść strony - Odnawialne źródła energii, ekologia

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo

Plan 1.287.653zł. Wykonanie 1.287.652,96zł.

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych oraz udziale mieszkańców.

W ramach zadania wykonano specyfikację techniczną, zaprojektowano oraz zamontowano 38 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10kW oraz 15 instalacji pomp ciepła, w tym 14 pomp powietrznych i 1 pompę gruntową. Wykonano tablicę informacyjną oraz opłacono nadzór inwestorski.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – etap II

Plan 18.450zł. Wykonanie 18.450zł.
Wydatkowano środki na opracowanie projektu zadania.
Zadanie realizowane będzie w roku 2021 przy współudziale środków unijnych oraz wpłat mieszkańców.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Plan 9.280zł. Wykonanie 9.279,97zł.
Realizacja 100%
Wydatkowano środki na opłatę za przyłącze kablowe, przyłącze energetyczne oraz opracowanie dokumentacji.
Zadanie realizowane będzie w latach następnych przy współudziale środków unijnych.

Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Plan 228.000zł Wykonanie 228.000zł.
Realizacja 100%

Wypłacono 76 dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 36.000zł Wykonanie 36.000zł.
Realizacja 100%
Wypłacono 36 dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

Przejdź do początku strony