Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje drogowe, oświetlenie

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimy Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa

Plan 633.717,00 zł. Wykonanie 595.695,58 zł.
Realizacja 94 %
W ramach inwestycji wykonano wznowienie granic i podział nieruchomości nr geod.: dz. 281, 279, 278, 277, 274, 273 (obręb Obrowo), dz. 149/6 (obręb Sąsieczno), dz. 374/2, 364, 362/2, 362/1, 500/2, 448/4 (obręb Osiek nad Wisłą), celem wydzielenia nieruchomości pod ścieżkę rowerową. Ponadto przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na budowę drogi rowerowej w wysokości 549.020,58zł. zgodnie z zawartą umową na częściowe pokrycie udokumentowanych wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (prace budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntów, koszty osobowe oraz materiały promocyjne).

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych przy współudziale środków unijnych.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)

Plan 57.415,00 zł. Wykonanie 57.414,40 zł.
Realizacja 99,99%
Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na częściowe pokrycie udokumentowanych wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi rowerowej.

Przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obory w miejscowości Kopanino

Plan 609.005,00 zł. Wykonanie 609.004,19 zł.
Realizacja 99,99%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 4 egz.; zakres robót: roboty przygotowawcze i pomiarowe, korytowanie profilowe, przebudowa drogi gminnej, przebudowa zjazdów indywidualnych, roboty wykończeniowe, konserwacja rowów przydrożnych, długość odcinka 750 mb, nawierzchnia drogi 3750 m2, nawierzchnia zjazdów indywidualnych 80 m2, nawierzchnia poboczy – odkład z wykopów
1125 m2, warstwa ścieralna gr. 4 cm AC11S, warstwa wiążąca gr. 4 cm AC16W, warstwy podbudowy z KŁSM 0-31,5 mm gr. 20cm, warstwy podbudowy istniejącej tłuczniowej pozostałej po korytowaniu.

Przebudowa przepustu drogowego o średnicy fi 1000 mm na odcinku 14 mb. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków finansowych przekazanych w formie dotacji przez Gminę Lubicz zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współdziałania Gminy Obrowo z Gminą
Lubicz w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowo, Szembekowo, Kawęczyn - Obrowo

Plan 83.577,00 zł. wykonanie 81.576,48 zł.
Realizacja 97,60 %
W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi gminnej w miejscowości Głogowo, drogi gminnej w miejscowości Szembekowo oraz drogi gminnej Kawęczyn – Obrowo.

Zadanie kontynuowane w roku następnym.

Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo

Plan 1.107.400,00 zł. wykonanie 1.107.305,76 zł.
Realizacja 99,99%
Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe dotyczące realizowanej inwestycji, wznowienie granic działki nr 207 w Dobrzejewicach. W 2019 roku wykonano nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych w następujących miejscowościach:
- Brzozówka, ul. Szkolna - nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych bitumicznych gr. 8 cm na powierzchni 1260 m2 . Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 420 m2 ,
- Brzozówka, ul. Wierzbowa - nawierzchnia asfaltowa, profilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy drogi na powierzchni 3330 m2 . Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm na powierzchni 3330 m2 . Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 1110 m2 oraz regulację urządzeń – 17 szt.
- Brzozówka, ul Agrestowa - nawierzchnia asfaltowa, profilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1305 m2, wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm powierzchni 435 m2, regulacja urządzeń 5 szt.
- Dobrzejewice - dz. nr ewid. 207 - nawierzchnia asfaltowa, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych bitumicznych gr. 6 cm na powierzchni 4200 m2 . Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 1575 m2 .
- Brzozówka, ul. Kasztanowa - wykonanie prac polegających na profilowaniu i doziarnieniu istniejącej podbudowy z KŁSM na powierzchni 1240 m2, ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 1240 m2, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm, regulacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych w ilości 6 sztuk oraz wykonanie obustronnych poboczy 310 m2 z KŁSM 0-31,5 mm, gr. Warstwy po zagęszczeniu 6 cm;
- Obrowo, ul. Parkowa - nawierzchnia asfaltowa, profilowanie i doziarnienie podbudowy na powierzchni 570 m2 , wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych – grubość warstwy 6 cm ba powierzchni 570 m2 . Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 190 m2 ,
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm na powierzchni 10530,00 m2. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 8 cm na powierzchni 3510,00 m2.

Wykonanie nawierzchni dróg gminnych – Przebudowa drogi gminnej nr G101007C w miejscowości Zębowo

Plan 851.218,00zł. Wykonanie 851.083,90zł.
Realizacja 99,98%
Przebudowa drogi gminnej nr G101007C w miejscowości Zębowo, gmina Obrowo zrealizowana została przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W ramach inwestycji pokryto koszty związane z wznowieniem punktów granicznych, wykonaniem map do celów projektowych, wykonaniem podziałów, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz wykonaniem projektu budowlanego. Zakupiono 2980 ton kruszywa drogowego wykorzystanego do wykonania podbudowy. Wykonano profilowanie i doziarnienie podbudowy na powierzchni 10530,00m2. Wykonano
nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych: warstwa wiążąca 4cm, warstwa ścieralna 4cm na powierzchni 10530,00m2. Wykonano pobocza z kruszywa łamanego o grubości 8mm na powierzchni 3510,00m2.
Poniesiono również wydatki związane z inwentaryzacją powykonawczą.

Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 1.151.000,00 zł. wykonanie 1.150.700,32 zł.
Realizacja 99,97%
W związku z wykonaniem zadania zakupiono kruszywo drogowe do wykonania podbudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach:
- Głogowo ul. Wilcza, Wierzbowa
- Brzozówka ul. Kalinowa, Poziomkowa, Truskawkowa,
- Zębowo,
- Kazimierzewo,
- Dobrzejewice,
- Silno ul. Leśna,
- Sąsieczno ul. Długa .
Wykonano podbudowę dróg gminnych w miejscowościach:
- Brzozówka ul. Kalinowa, Śliwkowa,
- Kawęczyn,
- Silno ul. Leśna.
Wykonano korytowanie dróg gminnych w miejscowościach:
- Głogowo ul. Wilcza,
- Brzozówka ul. Jabłoniowa, Truskawkowa, Poziomkowa,- Silno, ul. Leśna
- Dobrzejewice
- Sąsieczno ul. Długa.
Usunięcie urobku z dróg gminnych w miejscowościach:
- Głogowo ul. Wilcza,
- Brzozówka ul. Jabłoniowa, Truskawkowa, Poziomkowa,
- Silno ul. Leśna,
- Sąsieczno ul. Długa
- Dobrzejewice.

Ponadto opłacono usługę beczkowozem - polewanie podbudów dróg gminnych.

Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988

Plan 18.424,00 zł. Wykonanie 18.423,50zł.
Realizacja 99,99 %
W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową drogi gminnej.
Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie kontynuowane w roku kolejnym.

Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy

Plan 189.602,00 zł. Wykonanie 184.144,75 zł.
Realizacja 97,12 %
W ramach realizowanej inwestycji w 2019 roku zakupiono 13 sztuk lamp hybrydowych LED o mocy 40W wraz z osprzętem oraz okablowanie na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa. Ponadto zamontowano lampy hybrydowe w miejscowościach:
- Głogowo ul. Olszynowa 2 szt.,
- Głogowo ul. Sportowa 1 szt.,
- Zawały dz. nr 240 (przejazd kolejowy) 1 szt.,
- Obrowo ul. Narcyzowa 1 szt.,
- Obrowo ul. Słonecznikowa 2 szt.,
- Osiek nad Wisłą ul. Słoneczna 2 szt.,
- Obrowo ul. Astrowa 1 szt.,
- Szembekowo ul. Osiedlowa 1 szt.,
- Silno ul. Kwiatowa 2 szt.,

Przejdź do początku strony