Przejście do sekcji:

Treść strony - listopad

Konsultujemy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do 2 grudnia można zgłaszać uwagi dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały na odpowiednim formularzu. Wypełnione formularze należy składać do 2 grudnia w  sekretariacie urzędu, ulica Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub przesłać skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: obrowo@obrowo.pl.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy gminy i organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Obrowo.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 publikujemy poniżej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przejdź do początku strony