Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Konsultujemy projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Gmina Obrowo opracowała projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 2023 roku. 

Projekt "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 2023 roku” przekazujemy do zaopiniowania wskazanym w ustawie podmiotom, tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się  z dokumentem i przesłanie ewentualnych uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza. Wypełniony i podpisany  przez upoważnionego przedstawiciela właściwej instytucji formularz prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Obrowo, 
ul. Aleja Lipowa 27, 
87-126 Obrowo

lub na adres e-mail: obrowo@obrowo.pl 

Konsultacje trwają od 10 do 20 stycznia 2023 roku.

Jednocześnie podkreślamy, iż zgodnie z art. 11 a ust. 8 w/w ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

 

Wróć

Przejdź do początku strony