Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni uczynić to NIEZWŁOCZNIE.

Informujemy, że Gmina Obrowo ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Właściciele nieruchomości w związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonują zgłoszenia do ewidencji gminnej, eksploatacji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub systemu indywidualnego (przydomowej oczyszczalni ścieków) do ewidencji gminnej 

https://www.obrowo.pl/plik,30955,ankieta-dla-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-obrowo-zgloszenie-do-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych.doc

Obowiązkowa kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 5 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, ze  zm.) informujemy o zamiarze rozpoczęcia kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Obrowo. 

Zgodnie z art. 6 ust. 5a. wyżej wymienionej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje: 

  1. umowy podpisane z firmą asenizacyjną przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Wykonując obowiązek pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są oni obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia. 
  2. zgodność postanowień umów, o których mowa w pkt 1, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 w/w ustawy
  3. dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w pkt 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym. 

Podczas kontroli właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe (ścieki) oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Obrowo. Należy pamiętać, że posiadane rachunki/faktury muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba. Minimalna częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego (szamba), zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Obrowo nie rzadziej niż raz na pół roku. 

W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Obrowo, nie rzadziej niż raz w roku. Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane - podpisana umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę. Dokumenty te również będą podlegały kontroli przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Obrowo.

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego (szamba) i przydomowej oczyszczalni ścieków reguluje uchwała Rady Gminy Obrowo nr XLII/357/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Obrowo.  

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469,  ze  zm.) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny do 5000,00 zł.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Obrowo 

https://www.obrowo.pl/plik,31237,firmy-asenizacyjne-posiadajace-pozwolenie-na-odbior-nieczystosci-plynnych-na-terenie-gminy-obrowo.docx

Mieszkańcy posiadający umowę z firmą asenizacyjną oraz dowody uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości ciekłych lub osadu ściekowego mogą dostarczyć do siedziby urzędu osobiście w Biurze Podawczym pok. nr 10 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wodkan@obrowo.pl 

Wróć

Przejdź do początku strony