Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Informacja  dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego w 2024 roku.

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien:

  •  w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
     
  •  w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

 Limit ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku, oraz
5) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
6) liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

Kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie przysługiwała producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego dla użytków rolnych oraz w odniesieniu do posiadanych w gospodarstwie świń oraz dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i koni, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni. W związku z powyższym producent rolny składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego, w przypadku ubiegania się również o zwrot tego podatku z tytułu posiadanych świń, owiec, kóz i koni, będzie obowiązany do podania we wniosku również informacji o średniej rocznej liczbie świń oraz o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni będących w jego posiadaniu. Informację tę będzie podawał na podstawie uzyskanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentu zawierającego informację w tym zakresie. 

Stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego 

Mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawi stawki zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze w 2024 roku z dnia7.12.2023 r.  stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w wynosi 1,46 zł..

Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na rachunek bankowy podany we wniosku:

  1. do 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. do 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Miejsce składania wniosków- Urząd Gminy w Obrowie, pok. Nr 8, Krystyna Balewska
 tel. 56/6786022 wew. 121.

 

Wróć

Przejdź do początku strony