Przejście do sekcji:

Treść strony - Wyższe kompetencje uczniów

 • fundusze_europejskie_poziom_kolor

Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo

Projekt „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” to inicjatywa Urzędu Gminy Obrowo, której celem jest unowocześnienie gminnych szkół oraz realizacja ciekawych cyklicznych zajęć rozwijających zainteresowania oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów, ponadto cykl zajęć dla uczniów prowadzonych metodą eksperymentu, a także wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Ponadto planujemy przeszkolić 146 naszych nauczycieli.

W ramach projektu „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” gmina Obrowo wesprze działaniami 812 osób: 666 uczniów i 146 nauczycieli. Są to uczniowie klas I – VIII SP w wieku 7-15 lat oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych w gminie Obrowo. Przewidujemy skierowanie działań do: 194 uczniów ZS w Brzozówce, 136 uczniów ZS w Dobrzejewicach, 30 SP w Łążynie II, 56 SP w Obrowie oraz 250 uczniów ZS w Osieku. W tej grupie działania skierujemy do 190 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu br. Ponadto planujemy przeprowadzić szkolenia dla 146 nauczycieli z naszych szkół.

Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., w ramach osi priorytetowej RPKP.10.00.00 „Innowacyjna Edukacja”, działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.

Wartość projektu: 1.760.750,44 zł.

Kwota dofinansowania: 1.672.710,44 zł.

Okres realizacji: 05-08-2021 - 30-06-2023

Grupy docelowe: Działaniami projektu Gmina Obrowo obejmie 5 szkół oraz 812 uczestników (666 uczniów, w tym aż 190 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 146 nauczycieli

Cel: wzrost kompetencji kluczowych uczniów naszej gminy oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Działania merytoryczne:

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
  - angielski zajęcia rozwijające zainteresowania
  - angielski zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  - niemiecki zaj.rozwij. zain.
  - j.niemiecki zaj. dyd.-wyrówn.
  - matematyka zaj.rozwij. zain.
  - matematyka zaj.dyd.wyr.
  - informatyka zaj.rozwij. zain.
  - informatyka zaj.wyrówn
  - doradztwo zawodowe 
 1. Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu:
  - matematyka metodą eksperymentu
  - przyroda metodą eksperymentu
  - geografia metodą eksperymentu
  - fizyka metodą eksperymentu
  - chemia metodą eksperymentu
  - biologia metodą eksperymentu
  - przyroda metodą eksperymentu
 1. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:
  - zajęcia rozw. umiejętności społeczno-emocjonalne (socjoterapeutyczne)
  - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  - zajęcia logopedyczne
  - zajęcia terapeutyczne 
 1. Szkolenia nauczycieli:
  - Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów i umiejętności kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
  - Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji
  - Diagnostyka psych.o-ped., umożl. wczesne rozpoznanie potrzeb edu.i deficytów rozwoj. u uczniów
  - Poprawa kompetencji lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi
  - Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wych.
  - Doradztwo zawodowe, szkolenie doskonalące

Doposażenie szkół:  

W projekcie szkoły zostaną doposażone w znaczną ilość nowoczesnych urządzeń i sprzętu – kwota 525.112,03 zł (doposażenia w zakresie pracowni matem.-przyrodniczych w celu realizacji zajęć metodą eksperymentu a także doposażenia w zakresie narzędzi TIK oraz sprzętu do realizacji zajęć specjalistycznych) – m. in.:

 • monitory interaktywne, laptopy, komputery stacjonarne, tablety, rzutniki multimedialne, ekrany, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy słuchawkowe, rutery, ekranu do rzutników, wizualizatery, dygestorium, szafa, itp.
 • specjalistyczne wyposażenia pracowni fizycznej (np. soczewki, pryzmaty, mierniki, maszyna elektrostatyczna, zwierciadła, statywy, elektroskopy, siłomierze, generatory, itp.),
 • specjalistyczne wyposażenie pracowni przyrody (mikroskopy,aerometry, wskaźniki laserowe, termometry, barometry, wagi, higrometry, modele, deszczomierze, fantomy, itp.),
 • wyposażenie pracowni geografii ( np. mapy, GPS-y, globusy indykcyjne, tellurium, profile globowe, kwasomierze),
 • wyposażenie pracowni chemii (np. wagi, próbówki, zestawy odczynników i demonstracyne, zlewki, modele atomów, itp.)
 • wyposażenie pracowni matematyki (np.  zestawy brył, kości matematycznych, odważniki, tangramy, siatki magnetyczne, gry, itp.),
 • wyposażenie pracowni biologicznej (np. mikroskopy różne, skalpele, czerpaki, lupy, lornetki, zlewki, modele, itp.),
 • wyposażenia zajęć specjalistycznych: podwiesie, platforma i drabinka do podwieszane, panele sensoryczne, walizeczki logopedyczne, materace rehabilitacyjne, Bungee, wałki i piłki rehabilitacyjne, deskorolka, stopy sensoryczne, hamaki, dyski sensoryczne, deska rotacyjna, specjalistyczna literatura, gry, programy multimedialne, wibratory logopedyczne, mównice logopedyczne.

Ponadto w ramach projektu planujemy zatrudniać do realizacji wszystkich zajęć skierowanych do uczniów wyłącznie nauczycieli z naszych szkół, na co przewidujemy kwotę ponad 908.000,00 zł.

Informacji w sprawie projektu udziela Joanna Zielińska – kierownik ds. oświaty i sportu.

tel.: 56 678 60 22 wew. 159.
e-mail: edukacja@obrowo.pl 

 

Przejdź do początku strony