Przejście do sekcji:

Treść strony - Informacja o naborze

Informacje o naborze

Trwa nabór do projektu „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo”.

Do udziału w projekcie „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” zapraszamy 666 uczniów (w tym 190 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Ponadto szkoleniami obejmiemy 146 nauczycieli naszych szkół. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco, zgodnie z planowanym w danej szkole harmonogramem zajęć. 

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VIII SP w wieku 7-15 lat oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych w gminie Obrowo.

Przewidujemy skierowanie działań projektu do: 

 • 194 uczniów Zespołu Szkół w Brzozówce,
 • 136 uczniów Zespołu Szkół w Dobrzejewicach,
 • 30  uczniów Szkoły Podstawowej w Łążynie II,
 • 56 uczniów Szkoły Podstawowej w Obrowie,
 • 250 uczniów Zespołu Szkół w Osieku. 

Ponadto planujemy przeprowadzić szkolenia dla 146 nauczycieli z naszych szkół. 

Projekt rusza w październiku br. i potrwa aż do czerwca 2023 r. W tym czasie będą tworzone przez nasze szkoły grupy zajęciowe, do których będą przyjmowani uczniowie. 

Przypomnijmy, w ramach działań projektu zrealizowane zostaną następujące typy zajęć dla uczniów: 

Zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • j. angielski zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • j. angielski zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • j. niemiecki zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • j. niemiecki zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • matematyka zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • matematyka zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • informatyka zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • informatyka zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • doradztwo zawodowe

Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu:

 • matematyka metodą eksperymentu,
 • przyroda metodą eksperymentu,
 • geografia metodą eksperymentu,
 • fizyka metodą eksperymentu,
 • chemia metodą eksperymentu,
 • biologia metodą eksperymentu,
 • przyroda metodą eksperymentu.

Szkolenia nauczycieli:

 • Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów i umiejętności kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
 • Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji
 • Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna, umożliwiająca wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów
 • Poprawa kompetencji lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi
 • Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych
 • Doradztwo zawodowe, szkolenie doskonalące. 

Zgłoszenia i pytania należy kierować bezpośrednio do szkół z terenu gminy Obrowo.

Projekt „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., w ramach osi priorytetowej RPKP.10.00.00 „Innowacyjna Edukacja”, działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.

Przejdź do początku strony