Przejście do sekcji:

Treść strony - lipiec

Do pszoku oddaj odzież, igły, strzykawki, a także nadmiar bioodpadów

Gmina prowadzi obecnie jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a wkrótce otworzymy drugi - w Osieku nad Wisłą. Na sesji w dniu 7 czerwca radni zdecydowali, że do pszoków można oddawać także odzież, igły i strzykawki. Radni wprowadzili też nowy limit bezpłatnego przyjmowania przez pszok odpadów budowlanych i remontowych – 1 m3 (było 300 kg) oraz nowy limit ilości odbioru bioodpadów. W zabudowie jednorodzinnej, której właściciele nie kompostują odpadów, bioodpady będą odbierane w ilości 120 l z pojemnika plus 600 l z worków jednorazowo (to ok. 5 worków).

Na sesji w dniu 7 czerwca br. radni jednogłośnie podjęli uchwałę o zmianach w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Obrowo oraz w Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Obrowo i zagospodarowania tych odpadów.

Najważniejsze dla mieszkańców są następujące zmiany:

  1. Do gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy gminy Obrowo mogą już oddawać odzież oraz igły i strzykawki, a także inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, a powstające w gospodarstwie domowym.

  2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości bez limitu nadal odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Natomiast bioodpady stanowiące odpady komunalne będą odbierane w ilości 120 l z pojemnika plus 600 l z worków jednorazowo (dotyczy zabudowy jednorodzinnej, której właściciele nie zadeklarowali i nie kompostują odpadów). Nadmiar bioodpadów można przywozić i bezpłatnie oddawać w pszokach.

  3. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych w gospodarstwie domowym należy dostarczyć własnym transportem do pszoku. W ilości do 1 m3 na rok (wcześniej było 300 kg na rok od gospodarstwa domowego) są one przyjmowane bezpłatnie.

  4. Upoważnieni pracownicy urzędu oraz Straż Gminna będą mogli sprawdzać zgodność danych zawartych w deklaracji w zakresie kompostowania oraz w zakresie posiadania umów i dowodów zapłaty za wywóz nieczystości ciekłych.

  5. Odpady pochodzące z działalności rolniczej: odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, folie, sznurek, opony od sprzętu rolniczego nie stanowią odpadów komunalnych i nie podlegają gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi.

  6. Dodano punkt: Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne wyłączone są z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego przez Gminę. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonej działalności z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej.

Przejdź do informacji o zasadach działania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Uchwała nr XXXIV/317/2022 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo

Uchwała nr XXXIV/318/2022 Uchwała nr z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Obrowo i zagospodarowania tych odpadów

Wróć

Przejdź do początku strony