Przejście do sekcji:

Treść strony - Etapy postępowania w sprawie wydania decyzjii środowiskowej


 

Informacja

W sprawie toczącego się postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycja pod tytułem „budowa hali magazynowej oraz portierni, zbiorników i pompowni p.poż., zbiornika retencyjnego, stacji LNG, systemu fotowoltaicznego, parkingów i wyjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Głogowo (gmina Obrowo), na działkach o nr ewidencyjnych: 152/1, 152/2, 152/3, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 326 (obręb 041507_2.0004, Głogowo)”.

Inwestor: HE4 Enterprises 1 Sp. z o.o. ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa    (pełnomocnictwo: Pani Iwona Cieślik ul. Tomaszowska 3, 61-333 Poznań). 

Adres do korespondencji pełnomocnika - Węgorzewo 41, 62-280 Kiszkowo

Jest na etapie postępowania A ETAP IX

Organ władny do wydania decyzji:

  • przeprowadza postępowanie z udziałem społeczeństwa, do publicznej  wiadomości: informacja o prowadzonym postępowaniu w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków wskazując 30-dniowy termin składania.
  • występuje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie oraz do Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię. 
  1. Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Gospodarka Wodna Wody Polskie wydały już opinię
  2. Obecnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia w raporcie w dniu 24 maja 2023r. i wyznaczył 30 dniowy termin.
  3. W dniu 03.08.2023 Inwestor HE4 Enterprises 1 Sp. z o.o. ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa(pełnomocnictwo: Pani Iwona Cieślik ul. Tomaszowska 3, 61-333 Poznań),  przesłał uzupełnienie raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy . 
  4. W dniu 05.09.2023 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał ponownie Inwestora HE4 Enterprises 1 Sp. z o.o. ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa (pełnomocnictwo: Pani Iwona Cieślik ul. Tomaszowska 3, 61-333 Poznań) do uzupełnienie raportu, rozpatrzenie sprawy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uzupełnienia.
Przejdź do początku strony