Przejście do sekcji:

170 000 zł na sport w Obrowie w 2021 roku

Gmina Obrowo ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. Na ten cel gmina przeznacza o 10 tysięcy zł więcej niż w poprzednim roku. O fundusze mogą ubiegać się kluby i stowarzyszenia sportowe, które zamierzają dbać o kondycję fizyczną mieszkańców, chcą propagować aktywny styl życia, poprawiać warunki uprawiania sportu w naszej gminie i działać na rzecz osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów. 


Oferty należy składać w terminie od dnia 8 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy.

Pieniądze, które pozyskają kluby bądź stowarzyszenia sportowe, można przeznaczać na:

 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, niezbędnych do realizacji zadania,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów, rozgrywek i imprez sportowych lub uczestnictwa  w nich,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 • nagrody (puchary, medale, dyplomy, statuetki okolicznościowe i inne nagrody rzeczowe),
 • wydatki związane z zakupem napojów, lekarstw, artykułów sanitarnych i medycznych,
 • wydatki związane z zakupem usług: transportowych, wynajmu obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego, noclegów, wyżywienia, druku zaproszeń, dyplomów, plakatów, programów, komunikatów, wynajmu karetki pogotowia, ochrony,
 • wydatki związane z kosztami osobowymi dotyczącymi płac obsługi sędziowskiej, opłat w Polskim Związku Sportowym, obsługi technicznej, medycznej i spikera,
 • wydatki związane z ubezpieczeniem sportowym zawodników, z ubezpieczeniem imprezy sportowej, z opłatami bankowymi, pocztowymi związanymi z działalnością klubu lub stowarzyszenia sportowego.

Z dotacji celowej nie wolno pokrywać wydatków:

 • związanych z nabyciem lub dzierżawą gruntów;
 • poniesionych na przygotowanie oferty;
 • z tytułu opłat i kar umownych;
 • z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia;
 • nieuwzględnionych w ofercie, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania;
 • na obsługę księgową, czy też na wynagrodzenie koordynatora projektu;
 • poniesionych przed terminem wprowadzenia zarządzenia przez Wójta Gminy o rozstrzygnięciu ww. otwartego konkursu ofert


Co ważne, wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć tylko 1 ofertę.

Na zdjęciu na stronie głównej chłopcy z UKS Feniks Obrowo, który regularnie pozyskuje gminne dotacje sportowe. Zdjęcie pochodzi z profilu facebookowego klubu.

Wróć

Przejdź do początku strony