Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Konkurs na realizację zadań sportowych

Wójt Gminy Obrowo ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2023 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w zakresie sportu w 2023 roku pod nazwą: 

Wspieranie organizacji szkolenia, treningów i zajęć sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu na terenie gminy Obrowo w 2023 r.

Cześć I. Wspieranie organizacji szkolenia, treningów i zajęć sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu na terenie gminy Obrowo w 2023 r. (projekty długoterminowe).

Część II: Wspieranie organizacji imprez popularyzujących rozwój kultury fizycznej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz niecyklicznych turniejów, sparingów, festiwali, mistrzostw i innych akcji i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zgrupowań i obozów sportowych (projekty krótkoterminowe). 

Na realizację zadania, zgodnie z budżetem gminy Obrowo na rok 2023, planuje się przeznaczyć kwotę do 170.000,00 zł.

Oferty należy składać w terminie od dnia 3 stycznia 2023 r. do dnia 25 stycznia 2023 r. do godz. 15.15 na niżej podany adres: Urząd Gminy Obrowo, sekretariat – pokój nr 1, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.  O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy.

Druk oferty i regulamin konkursu można otrzymać w pok. nr 10 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo http://bip.obrowo.pl w zakładce „Konkursy otwarte” oraz www.obrowo.pl w zakładce „Aktualności”.
Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w uchwale nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Zadanie, na które jest składana oferta musi być wykonane w roku 2023 (dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Zadanie powinno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Obrowo. 

Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego, obuwia, odzieży sportowej, niezbędnych do realizacji zadania,
 3. pokrycie kosztów organizowania regularnych zawodów, rozgrywek,
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 5. sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 6. nagrody (puchary, medale, dyplomy, statuetki okolicznościowe i inne nagrody rzeczowe),
 7. wydatki związane z zakupem napojów, wody, lekarstw, artykułów sanitarnych i medycznych,
 8. wydatki związane z zakupem usług: transportowych, wynajmu obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego, noclegów, wyżywienia,
 9. programów, komunikatów, wynajmu karetki pogotowia, ochrony,
 10. wydatki związane z kosztami osobowymi dotyczącymi płac obsługi sędziowskiej, opłat w Polskim Związku Sportowym, obsługi technicznej, medycznej i spikera, itp.,
 11. wydatki związane z opłatami bankowymi, pocztowymi, itp.
 12. promocję zadania. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty i Sportu pod numerem telefonu: 56 678 60 22 wew. 159 lub sport@obrowo.pl lub edukacja@obrowo.pl

Wróć

Przejdź do początku strony